Pàgina principal
 Crèdit

MEMBRE EN EL GRUP
FORMULARI DE SOL·LICITUD


traduït per María Pérez d. Cura


tornar a "Formularis"

Traduccions:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Romãnã

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

Membre en el grup –– Formulari de sol·licitud
Nom del grup o OBC: Foto del sol·licitant:
Adreça:Nom del membre sol·licitant:Edat: Gènere: Home / Dona Núm. de persones dependents: Nom del familiar més proper:
Nivell d'estudis (encercleu-ne un): Primària / Secundària / Universitaris / Altres
Adreça postal:


Població: Província: Regió:
Activitat empresarial: Ubicació de l'empresa:
Experiència empresarial del sol·licitant (en anys)
Nom i classe de qualsevol altre tipus de negoci o comerç en el qual el sol·licitant treballa ocasionalment:
Altres fonts d'ingressos:
Indiqueu el préstec requerit (pressupost):
Contribució personal (valor net):
Suma dels estalvis del compte bancari (indiqueu moneda): Número del compte d'estalvi personal:
Saldo del compte (indiqueu moneda) Banc:
Ha agafats prestats diners d'amics, familiars o bancs? No o Sí (encercleu-ne un)
En cas afirmatiu, la suma és: (indiqueu moneda): De:
Saldo pendent (indiqueu moneda):
Quan se sol·licita el préstec?
1r: 2n:
3r: 4t:
Em comprometo a retornar el préstec en __________________ mesos, en terminis equivalents i amb interessos inclosos.

Aval del préstec:
Com a aval del préstec, lliuro els meus estalvis al Banc/Grup____________________________________________________________________, i ____________________________________________________________________ (altres béns).

Avaladors: (grup fiduciari)
Els sotafirmants, com a membres del grup fiduciari, confirmem que la informació prèvia és vertadera i que, segons la nostra valoració, el sol·licitant pot atendre les obligacions del préstec. També garantim aquest préstec i oferim els nostres estalvis per a avalar aquesta garantia. Hem llegit i comprès totes les normes i regulacions d'aquest programa. En cas d'impagament, els sotafirmants ens comprometem a pagar el préstec i la suma dels interessos.

Nom Gènere Edat Càrrec Suma d'estalvis Firma Data
1


2


3


4


5


6


7Jo, ____________________________________________________, per la presente certifico que no he encobert cap informació que podria impedir que el grup ________________________________________________ avalés el meu préstec. També declaro que la informació aquí continguda és vertadera. Entenc que la complementació d'aquest formulari no em dóna accés a un préstec.


Signatura del sol·licitant: _____________________ Data: __________________ 

Confirmació i recomanacions del grup:
Els membres del grup _______________________________________________ per la present certifiquem que el sol·licitant i els membres que apareixen en la sol·licitud són, en efecte, membres d'aquest grup i que el comitè ha pres les decisions següents: 

Recomanar Rebutjar Ajornar
Si es recomana,
Total (Pesos) Període de devolució Terminis (pesos)
(mensual o trimestral)

Firmat:
Títol President Secretari Tresorer
Nom:


Signatura:


 ...
 Pàgina principal

 Organitzacions de crèdit