Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

INDIBIDUAL SA GRUPO
FORM PANG-APLIKASYON

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

 . ...
Indibidual sa Grupo –– Form pang-Aplikasyon
 ...
Pangalan ng Grupo o CBO:
...
.
Larawan ng Aplikante
Adres:
...
....
...
....
Pangalan ng Indibidual na Aplikante:
...
.
Edad:  Kasarian:  Bilang ng Anak/nanghahawakan: Pangalan ng Susunod na Kaanak:
. Lalaki / Babae . .
Lebel ng Edukasyon (paki biligan ang tama)::   Grade School / High School/ Pagsasanay Pangguro / Iba pa
Pisikal na Adres ng Tinitirahan:
...
.
Parokya Bayan: Munisipiyo
Pangalan ng Negosyo:
...
.
Lugar ng Negosyo:
...
....
Karanasan sa Pagnenegosyo ng Aplikante
...(Taon)
Pangalan at uri ng iba pang negosyo o kalakaran na isinasagawa paminsan-minsan ng aplikante:

.
...
.

Ibang pinanggagalingan ng kita:
...
.
Pakisulat kung magkano ang kakailanganin sa pautang (budget): 
...
.
...
.
Personal na ambag (sariling puhunan): 
...
Halaga ng sariling ipon sa account ng grupo (Peso)
.
Account number ng Sarling Ipon :
.
Perang Natitira sa Account (Peso)
.
Banko: 
.
Nakahiram ka na ba ng pera mula sa kaibigan, kamag-anak o sa banko? Oo o Hindi (magbilog ng isa) .
Kung oo, magkano (Peso) Mula sa :
Halaga ng Hindi pa nababayaran (Peso)
.
Kailan mo kakailanganin ang pautang
Una: Pangalawa:
Pangatlo:  Pang-apat:
...
 . 
Babayaran ko ang utang sa loob ng __________________ buwan, sa pantay-pantay na hulugan kasama ang interes mula sa takdang panahon.
...
Seguridad para sa Pautang: Bilang seguridad sa pautang, isasangla ko ang aking ipon/savings sa
...
____________________________________________________________________  Banko/Grupo, at
...
____________________________________________________________________ (iba pang ari-arian).
...
Mga Garantor: (Trust Group
Kami, bilang nakapiramang miyembro nitong Trust Group, ay nagbibigay kompiramsyon na ang impormasyon na nakasulat sa itaas ay totoo, at base sa aming tasasyon, ang aplikante ay may kapasidad buhatin ang kanyang pautang. Garantisado namin ang pautang na ito at ilalaan ang aming sariling ipon bilang suporta sa pagiging Garantor nito. Nabasa namin nang buo at naintindihan ang tutunin at alituntunin ng proyektong ito. Sakaling hindi makapagbayad, kaming nakalagda ay ang magbabayad ng pautang at naipong interes nang buo.
...
Pangalan Kasarian Edad Posisyon Halaga ng Ipon Lagda Petsa
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
...
...
Ako, si ______________________________, nagpapatunay dito na walang imporamsyong nakaligtaang ipaalam na maaring impluensiyahan ang Grupong
 . 
__________________________ sa pagbibigay ng pautang. Pinapatunay ko din na ang impormasyong ibinigay ay totoo.
...
Naiintindihan ko ang pagkukumpleto nitong form ay hindi ibig sabihing mabibigyan ako ng pautang.
...
Lagda ng Aplikante: _____________________ Petsa: __________________ 
...
Kompiramsyon at Rekomendasyon ng Grupo:
...
Kami, Bilang mieymbro ng Grupong _______________________________ ay nagpapatunay na ang aplikasyon at ang mga indibidual ng Trust Groups ay miyembro nitong grupo at napagpasyahan ng komite ng grupo ang sumusunod:
...
Rekomendado Tinanggihan Wala pang Desisyon
.... .
...
Kung Rekomendado,
Halaga (Peso)  Panahon ng pagbabayad Hulugan (Peso) 
. ....
(Buwanan o Isang beses bawat tatlong buwan) 
...
Linagdaan ni: . . 
Titolo: Chair Person Sekretarya Ingat-Yaman
Pangalan: . . .
Lagda: . . .
 ...

 Pangunahing pahina

 Kredito