Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

PAUTANG PANG-GRUPO ─ FORM PANG-APLIKASYON

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         हिन्दी / hindī         Italiano         Português         Română


 ...
Pautang Pang-grupo Form Pang-Aplikasyon

(Ito ay kokompletuhin ng opisyales ng grupo na nag-aaply para sa mga indibidual ng grupo o kung saan mag-aaply ng pautang pang-grupo)

Pangalan ng Grupo/CBO:
...
Petsa ng Patalaan: Numero ng Patalaan:
Pisikal na adres ng tirahan:
...
.
Distrito: 
.
Munisipiyo:
Bayan: 
Parokya: 
Baryo: 
Bilang ng Miyembro: Babae (bilang) Lalaki (bilang)
Bilang ng taon mula nang nabuo/narehistro ang grupo:
Chair Person (pangalan)
Sekretarya (pangalan):
Ingat-yaman(pangalan)
Petsa ng Taunang General na Miting:
...
Paano ginagawa ang Eleksyon? (paki bilugan
demokratiko/ palitan / at iba pa
Paano pinaghahatian ang benepisyo, ari-arian at kapanagutan ng grupo?
...

...
Karanasan sa pamamahala at teknikal na kasanayan mayroon ang grupo / CBO:
...

...
.
...
...
Hinihiling na Pautang:
...
Kami ________________________________________________________________________ ang Chairperson, Sekretarya, at Ingat-yaman ng grupong nakasulat sa itaas, ay nagaaply at naggagarantiya
...
sa Ministeryo ng _______________________ para sa halagang (Peso) _______________________ 
...
(ang halaga sa kataga = ________________________________) ) para sa pagpapautang sa sumusunod na mga indibidual ng aming grupo (nakakabit ang tala ng Miting kung saan naaprubahan ang hiling ng pautang). Ang hiwa-hiwalay na detalye at ang hangarin ng pautang ay ang sumusunod:
...
Pangalan ng Aplikanteng Miyembro Hangarin ng Pautang Halaga
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
.... .
...
Paki tignan lamang ang nakakabit na kopya ng detalyadong form pang-aplikasyon mula sa aming mga mieymbrong nakalista sa itaas.
...
Seguridad ng Pautang:
...
Ang natitirang halaga ng aming savings account sa petsa ng aplikasyon ay (Peso)__________________.
Ang mga ari-ariang binili gamit ang pautang ay magiging sama-samang pagmamay-ari hanggang ang pautang ay buong mabayaran, at ang lahat ng miyembro ng grupo dito ay samang-samang manunumpang bayaran ang utang nang buo kung sakali hindi makapagbayad ang isang miyembro.
...
Pangako ng Grupo:
...
Kami, bilang miyembro ng Grupong/CBO ____________________________ ay nagpapatunay dito na wala kaming impormasyong nakaligtaang ipagbigay-alam na maaring magimpluensya sa komite ng CMP loan sa pagpapatupad ng pautang. At ipinapatunay din namin ang mga impormasyong nakasaad dito ay totoo.
Naiintindihan namin ang pagkukumpleto ng form na ito ay hindi ibig sabihin mabibigyan kami ng pautang.
...
Lagda ni:
...
Chair person  Sekretarya Ingat-yaman
Pangalan: Pangalan Pangalan
Lagda: Lagda Lagda
Petsa: Petsa: Petsa:
 .
Rekomendasyon sa Aplikasyon ng Pautang:
Pangalan ng Aplikante (Grupo/CBO)
Lokal na Konseho ng Lugar (LC I) Rekomendasyon ng Chairperson:
...
Pangalan (LC I Chair Person):
...
SLagda

Tatak at Petsa

Rekomendasyon ng Namamagitang Ahensya:
...

...
Pangalan ng Opisyales ng Namamagitang Ahensya
...
Lagda

Tatak at Petsa

Petsa kung kailan natanggap sa opisina ng lokal na proyekto:


 Pangunahing pahina

 Kredito