Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

TASASYONNG PAUTANG

Para sa panggagamitang ng Community Development Assistant (CDA)
sa pagtasa ng pautang ng pang-grupong aplikante/CBOs

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română


Ang tasasyon ay dapat base sa aplikasyon ng indibidual/grupo nanghihiram sa Grupo/CBO.

Kung ang rekomendang pautang ay lumalampas sa kakayanan ng DLC, ang aplikasyon ngayon ay ibibigay sa Komite ng PMT Loans para sa konsiderasyon at aksyon.

nb: Kapag naabrubahan ang pautang, ang aplikasyon ay ibabalik sa grupo at ang grupo (o miyembro) ay tatanggapin at kikilalanin ang aprubal at ipapangakong susunod sa tuntunin at alituntunin ng pahiraman ng Proyekto ng Pagkakaroon ng Kita.Tasasyon ng Pautang
Para sa panggagamitang ng Community Development Assistant (CDA) sa pagtasa ng pautang ng pang-grupong aplikante/CBOs
Tungkol sa Aplikante (Group/CBO):Tasasyon ng Kakayanang Teknikal ng mga Gawaing Pangnegosyo (kung posible bang matapos):Tasasyon ng Kakayanang Pang-ekonomiya ng Maliit na Negosyo (tasasyon ng kalakaran):Tasasyon ng Kakayanang Pinansiyal ng Maliit na Negosyo (kakayanang magkaroon ng kita):Komento ng CDA sa tasasyon:
Inirerekomenda ko ang pautang ng (Peso): ____________________ sa Grupo ng _________________________, para sa susunod na panggagamitan:

Pangalan ng Miyembrong Aplikante Hangarin ng Pautang Halaga (Peso)
Kabuuan (Peso):
Lagda ng CDA:

Pangalan:
(paki sulat sa blokeng letra)
Petsa:

Baryo, Munisipiyo, at Distrito:  


Komento and Rekomendasyon ng Tagaugnay ng Distrito:

Pangalan (DPC):

Lagda:


Pagsusuri ng Komite ng Pautang ng Distrito: (Paki lagay ang ano mang kondisyon at komento ng komite)

Desisyon ng Komite ng Pautang ng Distrito:

Aprubado: Halaga (Peso):
Ipagliban: Rason:
Natanggihan: Rason:

Para sa mga aprubado
Pangalan ng Indibidual na Manghihiram Halaga Panahon ng Pagbayad (buwan)


Iba pang mga kondisyon:

Lagda: (Petsa)Chariman, Komite ng Pautang ng Distrito

Kami, ng Grupong /CBO __________________________, ay tinatanggap ang aprubal ng pautang sa amin ng Proyekto ng Pagkakaroon ng Yaman. Kami ay susunod sa mga tuntunin at alituntunin ng Proyektong Pagkakaroon ng Yaman, sa pagkuha ng pautang, at gagamitin namin ito ayon sa talatakdaan at susundan ang lahat ng kinakailangan sa amin.Linagdaan ni:


Chair Person Sekretarya Ingat-yaman
Petsa Petsa Petsa

Sa pagtanggap ng pagkikilanlan ng kasunduan, ang Proyekto ng Pagkakaroon ng kita ay magbibigay ng instruksyon ukol sa banko.

 Pangunahing pahina

 Kredito