Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

MEMORANDUM NG KASUNDUAN

para sa Grupo at Indibidual ng Grupo

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română


 . ...
Memorandum ng Kasunduan
para sa Grupo at Indibidual ng Grupo
. ...
Memorandum ng Kasunduan 
...
Memorandum ng Kasunduan para sa pautang na isinagawa ngayong araw ng __________________ sa taong dalawang libo at _____________, sa pagitan ng Grupong/CBO _________ ng PO Box ___________________ (na mula dito ay tatawaging "TAGAPAHIRAM") sa unang bahagi at G. / Bb: ______________ ng PO Box ____________, _____________ (mula dito ay tatawaging "TAGAHIRAM") sa pangalawang bahagi. 
...
KUNG SAAN NAPAGKASUNDUAN NA: 
...
Ang Grupong/CBO ________________________ 
  ay magpapahiram ng P _________ (halaga sa kataga) ______________________ 
  ...
  kay G./ Bb.: ______________________ na babayaran sa loob ng ____________ buwan. 
  Ang pautang ay magkakaroon ng sumusunod na interes: 
   (a) Peso ___________ sa interes ng ________ % bawat taon 
   (b) Peso ___________ sa interes ng ________ % bawat taon 
  Lahat ay kalkulado base sa natitirang balanse. 
  Ang panahong ibibigay sa pagbayad ay mula sa ika-__________ na buwan pagkatanggap ng pautang. 
  Ang interes ay ipapataw sa buong panahon nakalaan sa pagbayad. 
  Ang prinsipal ay babayaran sa loob ng _________ buwan/kapat nang pantay-pantay, sa hulugang_______ peso bawat bayaran, at ang interes ay ipapataw sa natitirang balanse. 
  Ang unang hulugan ay sa _______ _________ 20____ at ang huling hulugan ay sa _________ ________ 20 ______ . 
  Ang pautang ay gagamitin para sa (pakisulat ang hangarin): 
  Ang seguridad at kolateral ng pautang ay: 
   (i) Lahat ng ipon ng Grupong/ CBO_______________.
   (ii) Ang lahat ng miyembro ay sama-samang mananagutan sa pagbayad ng pautang nang buo. 
   (iii) Mga ari-ariang pinagbili gamit ang pautang ay magiging sama-samang pagmamay-ari hanggang mabayaran ng buo ang pautang. 
  Ang Kasunduang ito ay mananatiling legal hangga't may natitirang balanse pa ang pautang. 
DEKLARASYON: 
...
Ako, si G./ Bb.:_____________________ nagpapatunay na nabasa at naintindihan ko ang mga termino at kondisyong nakasaad sa Kasunduan ng Pautang at kinokompirma kong susundan ko ang lahat ng ito. 
...
Nilagdaan ngayong buwan ng ________ sa araw ng ________ 20 ______ 
...
Lagda at Petsa: 
...
Linagdaan ni: 
...
PARA SA: Grupong/CBO ___________________ 
...
Sinaksihan ni: 
...
Lagda at Petsa: 
...
Pangalan: 
...
Adres: 
...

 Pangunahing pahina

 Kredito