Pangunahing Pahina
 Kredito

..................................                                                                                                                                                                                                          

REPORT SA KALAGAYAN NG PAUTANG

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


back to "Mga Forms"

Mga Salin
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română


Report sa Kalagayan ng Pautang
(Para sa Indibidual na tagahiram na kasapi ng isang grupo)
Kapag gagawa ng sariling form, paki lagay lamang sa landscape o pahalang na format ng pahina.
Ang modelo dito ay nasa patayong format para mapagkasya sa web page.
 ...
Distrito ng Opisina ng Lokal na Proyekto  Buwan 
Pangalan ng Namamagitang Ahensya  Grupo/CBO  Kinompila ni:
....
...
Halaga ng Pautang  Petsa ng Huling Bayaran  Halaga ng nabayaran hanggang ngayon  Halaga ng hindi nabayaran 
Porsyento ng
bayad na
Halaga ng hindi pa
nababayaran
sa pautang 
Ipon 
Lalaki Babae Principal Interes Kabuuan Prinsipal Interes Kabuuan Prinsipal Interes Kabuuan
. . . . .. . . ......... . . .......... . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
10  . . . . . . . . . . . . . .
Tot . . . . . . . . . . . . . .
Note: "Porsyento ng Nabayaran" = "Kabuuan ng halagang nabayaran" ihati sa "Buong halaga ng pautang," at multiplikahin sa 100 
Komento: 
...
....
Pangalan, Lagda at Titolo: 
...
....
 ...
....

 Pangunahing pahina

 Kredito