Κεντρική Σελίδα

Μεταφράσεις:

English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι ΣύνδεσμοιΦτώχεια, Συμμετοχή και Ενεργοποίηση Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

από τους
Gert Lüdeking, Συντονιστής Προγράμματος
Christopher Williams, Συντονιστής Έρευνας Προγράμματος

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μια Περίληψη των Ευρημάτων, των Διδαγμάτων και των Συστάσεων της Έρευνας Αξιολόγησης (1996-1998) του UNCHS (Habitat)/Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, που Κατέγραψε το Έργο του Προγράμματος Κοινοτικής Ανάπτυξης σε 60 Δήμους και Οικισμούς της Βολιβίας, της Κόστα-Ρίκα, του Εκουαδόρ, της Γκάνα, της Σρι-Λάνκα, της Ουγκάντα και της Ζάμπια (1986-1996), ΙΟΥΝΙΟΣ 1999, Ετοιμάστηκε από τους: Gert Lüdeking, Συντονιστής Προγράμματος και Christopher Williams, Συντονιστής Έρευνας Προγράμματος, UNCHS (Habitat) / Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Έρευνα Αξιολόγησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

––»«––

Σύνδεσμος Σε :

 1. ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  1. Αποτελεσματικότητα και Σχετικότητα των Χρησιμοποιούμενων Στρατηγικών για την Μείωση της Φτώχειας
  2. Κοινοτική Συμμετοχή και Κοινοτική Διαχείριση
  3. Ευρήματα για την Κυβερνητική Ενεργοποίηση της Κοινοτικής Δράσης
  4. Αποκέντρωση, Ενεργοποίηση και Κοινοτική Οργάνωση:
   Παραλλαγές στην Αφρική και την Λατινική Αμερική

 1. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ UNCHS (HABITAT)

  1. Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αστική Ανάπτυξη
  2. Συντονισμός και Συνεργασία Μεταξύ των Επιχειρησιακών Πρωτοβουλιών του UNCHS (Habitat)
  3. Στρατηγικό Όραμα του Habitat: Σύνδεση Κανονιστικών Θέσεων με Επιχειρησιακές Στρατηγικές
  4. Μάθηση και Απόκτηση Γνώσης για Διαμόρφωση Πολιτικής και Υπεράσπιση
  5. Συνεισφορά σε μια Παγκόσμια Εκστρατεία Αστικής Ανάπτυξης
  6. Εφαρμοσμένη Στρατηγική για την Διάδοση των Ευρημάτων της Έρευνας με τους Εταίρους
  7. Μελλοντική Έρευνα

 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

  1. Οι Κατευθυντήριες Ερευνητικές Ερωτήσεις
  2. Ένα Πλαίσιο για την Έρευνα
  3. Μετρώντας Πως οι Εξελίχθηκαν οι Έννοιες με το Πέρασμα του Χρόνου
  4. Εξετάζοντας την Εγκυρότητα, την Σχετικότητα και την Συνεισφορά του CDP
  5. Αναλύοντας Πως το Πρόγραμμα ΚΑΙ οι Χρησιμοποιούμενες Έννοιες Μειώνουν την Φτώχεια

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν έγγραφο είναι μια συμβολή στις συζητήσεις για τις προσπάθειες του UNCHS (Habitat) και των εταίρων του να μειώσουν την φτώχεια, να βελτιώσουν τους οικισμούς και να ενδυναμώσουν τον συμμετοχικό χαρακτήρα της αστικής διακυβέρνησης.

Η έκθεση συνοψίζει τα ευρήματα, τα διδάγματα και τις συστάσεις μιας τριετούς έρευνας αξιολόγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Ανάπτυξης του UNCHS (Habitat). Η ανάθεση της έγινε από το Κέντρο και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών (ISS) μαζί με επτά εθνικές ερευνητικές ομάδες. Η μελέτη εξετάζει το έργο του CDP από το 1986 ως το 1996 στην Βολιβία, την Κόστα-Ρίκα, το Εκουαδόρ, την Γκάνα, την Σρι-Λάνκα, την Ουγκάντα και την Ζάμπια.

Η μελέτη αξιολογεί την πρακτική αποτελεσματικότητα του έργου του CDP προκειμένου να ενισχύσει τις μελλοντικές προσπάθειες του Προγράμματος, καθώς και για καταστήσει διαθέσιμα στους ακτιβιστές, επαγγελματίες και διαμορφωτές πολιτικής πολύτιμα διδάγματα. Εστιάζοντας στην "πρακτική αποτελεσματικότητα", η μελέτη αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι έννοιες, έτσι όπως εφαρμόζονται από το Πρόγραμμα, μειώνουν την φτώχεια και βελτιώνουν τους οικισμούς.

Οι τρεις εφαρμοζόμενες έννοιες-κλειδιά που εξετάζονται είναι:

 • Κοινοτική Συμμετοχή : η εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από την συμμετοχή των πολιτών.
 • Κοινοτική Διαχείριση : οι δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν και να διαχειρίζονται τις βελτιώσεις του οικισμού.
 • Κυβερνητική ενεργοποίηση : κανόνες και διαχειριστικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εθνικές και οι τοπικές αρχές προκειμένου να ενεργοποιήσουν την δράση των πολιτών

Η έρευνα συμπεραίνει ότι η κοινοτική ανάπτυξη έτσι όπως εφαρμόζεται από το CDP έχει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στην μείωση της φτώχειας στους δήμους και τους οικισμούς που εργάζεται. Η κοινοτική συμμετοχή, η κοινοτική διαχείριση και η κυβερνητική ενεργοποίηση εφαρμοσμένες στην πράξη και σε συνδυασμό μεταξύ τους παράγουν ενεργητικό, αυξάνουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και βελτιώνουν την συνεργασία μεταξύ CBO και δημοσίων αρχών.

Η έκθεση περιλαμβάνει 17 ευρήματα με αντίστοιχα διδάγματα και συστάσεις. Ξεκινά με τα συνολικά ευρήματα για την μείωση της φτώχειας και συνεχίζει με τα ευρήματα για την κοινοτική συμμετοχή, την κοινοτική διαχείριση και την κυβερνητική ενεργοποίηση.΄Ένα επιπρόσθετο τμήμα αφορά το πως αυτά τα ευρήματα διαφέρουν ανά χώρα και ανά περιφέρεια, με έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στην ενδυνάμωση, την ενεργοποίηση και την αποκέντρωση.

Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμη ένα κεφάλαιο σχετικά με τις συνέπειες της έρευνας για το UNCHS (Habitat). Εδώ η έμφαση δίνεται στην χρήση των διδαγμάτων για την ενημέρωση των πολιτικών του UNCHS (Habitat), το κανονιστικό και στρατηγικό έργο με τους εταίρους, τις παγκόσμιες εκστρατείες και τις μελλοντικές ερευνητικές προτεραιότητες. Το Παράρτημα της Έκθεσης καταπιάνεται με ζητήματα σχεδιασμού της έρευνας και μεθοδολογίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

 • Η κοινοτική ανάπτυξη έτσι όπως εφαρμόζεται από το UNCHS (Habitat)/CDP έχει μια αξιοσημείωτη επίδραση στην μείωση της φτώχειας
 • Η κοινοτική ανάπτυξη έτσι όπως εφαρμόζεται από το UNCHS (Habitat) είναι ίση και σε μερικά σημεία μπροστά από οτιδήποτε πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή την στιγμή
 • Η συμμετοχή δεν είναι αρκετή: οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά
 • Οι δεξιότητες κοινοτικής διαχείρισης επιτρέπουν στους ανθρώπους να συμμετέχουν δημοκρατικά στους δικούς τους οργανισμούς
 • Οι κάτοικοι των οικισμών που έχουν αποκτήσει την ικανότητα να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις βελτιώσεις, διαπραγματεύονται πολύ πιο αποτελεσματικά με τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ
 • Η μείωση της φτώχειας απαιτεί την ενοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και φυσικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο
 • Οι οργανισμοί της κοινότητας είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν οι προσπάθειες τους έχουν την συστηματική στήριξη των κυβερνήσεων
 • Οι κυβερνήσεις βελτιώνουν τον σχεδιασμό τους και εξοικονομούν δημόσιους πόρους πιο αποτελεσματικά όταν προσεγγίζουν την κοινοτική πρωτοβουλία, παρά όταν την περιφρονούν
 • Οι Κυβερνήσεις δεν έχουν ιδρύσει ακόμη νομικά, χρηματοδοτικά και διοικητικά πλαίσια για να ενεργοποιήσουν την κοινοτική δράση.
 • Οι αξιωματούχοι στο "πεδίο" παρά τα ανώτατα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ανοίγουν τον δρόμο για μια καινοτόμο διοικητική μεταρρύθμιση
 • Η κυβερνητική ενεργοποίηση ακόμα δεν είναι μια καλοδιατυπωμένη έννοια
 • Η αποκέντρωση της διοίκησης της κυβέρνησης δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο περιφερειακό πρότυπο
 • Κυβερνητική ενεργοποίηση και αποκέντρωση δεν συνδέονται αυτόματα
 • Οι σχέσεις κράτους/κοινωνίας και η επίδραση τους στις κοινές λαϊκές/δημόσιες συνεργασίες ακολουθούν ένα περιφερειακό σχέδιο
 • Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ακολουθεί ένα περιφερειακό σχέδιο
 • Οι παράγοντες κυβερνητικής ενεργοποίησης διαφέρουν ανά περιφέρεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να δώσει στο UNCHS (Habitat) και στους εταίρους του μια περίληψη των διδαγμάτων έτσι όπως προέκυψαν σε ένα διάστημα μεγαλύτερο από δέκα χρόνια επιχειρησιακού έργου στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης. Οι πληροφορίες αντλούνται από μια τριετή Έρευνα Αξιολόγησης (1995-1998) της οποίας η ανάθεση έγινε από το Πρόγραμμα Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDP) του UNCHS (Habitat) και που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών (ISS), σε συνεργασία με επτά εθνικές ερευνητικές ομάδες. Η έρευνα εξετάζει τρεις έννοιες της κοινοτικής ανάπτυξης: κοινοτική συμμετοχή, κοινοτική διαχείριση και κυβερνητική ενεργοποίηση. Η μελέτη τεκμηριώνει την εξέλιξη, την εγκυρότητα και την πρακτική αποτελεσματικότητα των εννοιών έτσι όπως εφαρμόστηκαν από το CDP και τους εταίρους του για περισσότερο από δέκα χρόνια (1986-1996), με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών σε οικισμούς χαμηλού εισοδήματος στην Αφρική, την Ασία και την Λατινική Αμερική.

Το κίνητρο για την Έρευνα Αξιολόγησης είναι η συστηματική μάθηση και η απεικόνιση των εμπειριών που κέρδισε το CDP τα τελευταία 10 χρόνια. Η έρευνα είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει το CDP να βελτιώσει τις έννοιες του και τις πρακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει για τις βελτιώσεις των οικισμών και την μείωση της φτώχειας, καθώς και για να προσφέρει ουσιαστικές συμβολές στις διαδικασίες πολιτικής και διαμόρφωσης στρατηγικές που υπάρχουν στο Κέντρο αυτή την στιγμή.

Το CDP έχει αναπτύξει στρατηγικές και εργαλεία για συμμετοχή, κοινοτική διαχείριση και κυβερνητική ενεργοποίηση μέσω επιχειρησιακών έργων, εκπαίδευσης και έρευνας σε περισσότερες από 60 κοινότητες και δήμους σε 7 χώρες από το 1984. Το έργο του Προγράμματος, που υποστηρίχθηκε χρηματικά από τις Κυβερνήσεις της Δανίας και της Ολλανδίας και από το UNDP, σχετίζεται κυρίως με το Κεφάλαιο της Ατζέντας του Habitat "Οικοδόμηση Ικανότητας και Θεσμική Ανάπτυξη" και, ιδίως με τα τμήματα για την "Λαϊκή Συμμετοχή και Εμπλοκή των Πολιτών" και "Αποκέντρωση και Ενδυνάμωση των Τοπικών Αρχών".

Η έρευνα αξιολόγησης του ISS εστιάζει στις έννοιες και τις πρακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί το CDP για την μείωση της φτώχειας: συμμετοχή, κοινοτική διαχείριση και κυβερνητική ενεργοποίηση της κοινοτικής δράσης. Είτε άμεσα είτε έμμεσα, η συντριπτική πλειοψηφία της συνεργατικής ανάπτυξης που αναλαμβάνεται σήμερα στηρίζεται σε αυτές και σε σχετικές με αυτές έννοιες. Είναι δύσκολο να βρει κανείς σήμερα μια πρωτοβουλία βελτίωσης οικισμού ή στρατηγική δημοτικής ανάπτυξης που να μην βασίζεται στην κοινοτική συμμετοχή και που σε κάποιο βαθμό διευκολύνεται από τις τοπικές ή τις κεντρικές αρχές. Αν και σήμερα είναι διαθέσιμες πολλές ad hoc αξιολογήσεις έργων τέτοιων πρωτοβουλιών, παρέχουν μόνο περιορισμένη γνώση για το πως αυτές οι έννοιες και οι προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικές στην διασφάλιση μιας βιώσιμης επίδρασης στην βελτίωση των συνθηκών στους οικισμούς πέρα από την περίοδο που το έργο λαμβάνει εξωτερική βοήθεια.

Το γεγονός ότι οι πρακτικές συμμετοχής και ενεργοποίησης χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά δεν υποστηρίζονται από έρευνα εις βάθος, εγείρει σημαντικά ερωτήματα για το τι πραγματικά γνωρίζουμε σχετικά με την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα τους και την επιθυμητή επίδραση. Οργανισμοί, κυβερνήσεις, δήμοι και κοινότητες επενδύουν αξιόλογους πόρους σε αυτά τα έργα. Έχοντας υπόψη ότι μερικές συμμετοχικές προσεγγίσεις στην πραγματικότητα καθιστούν τους φτωχούς πιο εξαρτημένους από την εξωτερική βοήθεια, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε ευκρίνεια σχετικά με το ποια μορφή συμμετοχής είναι πιο οικονομική από άποψη κόστους, διασφαλίζει την συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τις ικανότητες των φτωχών, είναι περισσότερο δημοκρατική, κτλ. Επιπλέον έρευνα απαιτείται για την αξιολόγηση του ρόλου και των υποχρεώσεων των τοπικών και κεντρικών αρχών σε αυτά τα έργα: η θέσπιση προτύπων για ενεργοποίηση της κοινότητας η οποία πηγαίνει πέρα από την πολιτική ορθότητα και τις πελατειακές σχέσεις. Θα ήταν βιώσιμες οι συμμετοχικές προσεγγίσεις χωρίς κάποιας μορφή ενεργοποίησης της κυβέρνησης που να σέβεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και επιδεικνύει χρηστή διακυβέρνηση; Και τι ακριβώς αυτό που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν οι κυβερνήσεις και πως; Τέτοια ερωτήματα αποτέλεσαν την έμπνευση για αυτή τη μελέτη.

Η Έρευνα Αξιολόγησης του UNCHS (Habitat)/ISS επιχειρεί να καλύψει το κενό της κριτικής ανάλυσης σε αυτό που θεωρείται ως ότι πιο σύγχρονο στην πρακτική της ανάπτυξης. Συνεπώς, η έρευνα είναι σχεδιασμένη για να καλύψει την εξέλιξη, την εγκυρότητα και την πρακτική αποτελεσματικότητα της κοινοτικής συμμετοχής, της κοινοτικής διαχείρισης και της κυβερνητικής ενεργοποίησης. Εξετάζει πως εξελίχθηκαν αυτές οι έννοιες μέσα από την ανίχνευση της εφαρμογής τους από το 1986 ως το 1996, σε επτά χώρες όπου δραστηριοποιήθηκε το UNCHS (Habitat). Περιλαβάνει ανάλυση του πως η συμμετοχή, η διαχείριση και η ενεργοποίηση υλοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη όπως η Kampala, Quito και Colombo. Για να καθορίσει την εγκυρότητα των εννοιών, η μελέτη περιέχει μια λεπτομερή βιβλιογραφική έρευνα για την κοινοτική συμμετοχή και διαχείριση, καθώς και μια ξεχωριστή για την κυβερνητική ενεργοποίηση. Οι βιβλιογραφικές έρευνες ενώνουν τις γενικές εκδόσεις κορυφαίων φορέων και οργανισμών, όπως και των μελετητών στο "πεδίο". Η έρευνα συγκρίνει την επιχειρησιακή εμπειρία του CDP με την βιβλιογραφία προκειμένου να καθορίσει την σχετική συνεισφορά του CDP στην κοινοτική ανάπτυξη.

Αναφορικά με το ζήτημα της πρακτικής αποτελεσματικότητας, η μελέτη συγκεντρώνει στοιχεία από έρευνες 900 νοικοκυριών, 120 κοινοτικών ηγετών και 90 κυβερνητικών αξιωματούχων Τα στοιχεία περιέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε 60 οικισμούς στην Βολιβία, την Κόστα-Ρίκα, το Εκουαδόρ, την Γκάνα, την Σρι-Λάνκα, την Ουγκάντα και την Ζάμπια. Η μελέτη συγκρίνει στοιχεία από οικισμούς όπου το CDP δεν δραστηριοποιούνταν με στοιχεία από οικισμούς όπου το CDP συνεργάστηκε με κοινοτικές ομάδες, δήμους και κυβερνήσεις. Με βάση αυτές τις συγκρίσεις, η μελέτη αξιολογεί την σχετική σημασία της κοινοτικής συμμετοχής, της κοινοτικής διαχείρισης και της κυβερνητικής ενεργοποίησης ως κατευθυντήριων γραμμών για την ενημέρωση των προσπαθειών μείωσης της φτώχειας. Αυτό σημαίνει, τον βαθμό στον οποίο οι έννοιες αυτές, όπως εφαρμόστηκαν από το CDP, παράγουν ενεργητικό, βελτιώνουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα σε λαϊκές ομάδες και τοπικές αρχές.

Το άμεσο αποτέλεσμα της έρευνας ήταν 21 παγκόσμιες και ειδικευμένες ανά χώρα εκθέσεις. Το CDP βρίσκεται στην διαδικασία να κάνει τα αποτελέσματα διαθέσιμα σε επιχειρησιακούς και στρατηγικούς εταίρους, σε μια επεξεργασμένη μορφή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κοινοτικών ηγετών, των δημοτικών επαγγελματιών και των διαμορφωτών πολιτικής. Αργότερα αυτό τον χρόνο, το Κέντρο θα εκδόσει μια συλλογή των εκθέσεων των χωρών και της συνδυαστικών μελετών του ISS, στα Ισπανικά και τα Αγγλικά. Όλες οι εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 21 αρχικών, θα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του UNCHS (Habitat)/CDP.

Η Έρευνα Αξιολόγησης επικεντρώνεται στις εφαρμοσμένες έννοιες της κοινοτικής ανάπτυξης, με την ελπίδα ότι οι κοινοτικοί ακτιβιστές, οι επαγγελματίες και οι διαμορφωτές πολιτικής θα αξιοποιήσουν τα ευρήματα και θα αναλογιστούν τις επιπτώσεις του έργου τους. Τα διδάγματα και οι συστάσεις της Έρευνας Αξιολόγησης στοχεύουν κυρίως στα επιχειρησιακά, οργανικά στοιχεία της συμμετοχής, της διαχείρισης και της ενεργοποίησης. Κάπως απουσιάζει απο την έρευνα μια λεπτομερής ανάλυση για τα πολιτικά στοιχεία, ιδίως εκείνα που αφορούν τις σχέσεις ισχύος μεταξύ τοπικών δρώντων (π.χ. εντάσεις μεταξύ δημόσιων αξιωματούχων με δύναμη λήψης αποφάσεων και κοινοτικών ηγετών που ζητούν από τους αξιωματούχους να την μοιραστούν). Ενώ η έρευνα καταγράφει τα εργαλεία για επίλυση συγκρούσεων και οικοδόμηση συναίνεσης, δεν αξιολογεί συστηματικά τις πολιτικές διαστάσεις που γεννούν τέτοιες συγκρούσεις και την ανάγκη συναίνεσης. Συνεπώς, οι ακτιβιστές, οι επαγγελματίες και οι διαμορφωτές πολιτικής καλούνται να αναλογιστούν τις πολιτικές (καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές) συνθήκες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσουν τις συστάσεις αυτής της έρευνας.

Η Έρευνα Αξιολόγησης καταγράφει το έργο του CDP από το 1986 ως το 1996. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνει στρατηγικές και πρακτικές που αναπτύχθηκαν από το Πρόγραμμα και τους Εταίρους του μετά το 1996. Αυτές περιλαμβάνουν τις προσπάθειες σε έργα χωρών να αναπτύξουν πολιτικές ισότητας των φύλων, να αναβαθμίσουν τα έργα επίδειξης, να κάνουν τα διδάγματα διαθέσιμα στις εθνικές αρχές για αναπαραγωγή και μαζικοποίηση. Ακόμη, η έρευνα δεν καταγράφει το έργο του CDP να αναπτύξει υπο-περιφερειακές υποδομές πόρων στην Κεντρική Αμερική και την Ανατολική Αφρική. Οι υποδομές πόρων από το 1996 έχουν πετύχει στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για τους ανθρώπινους οικισμούς εντός όμορων χωρών που έχουν μια κοινή οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία στην κοινοτική ανάπτυξη. Ωστόσο, με δεδομένη την φύση και την διάρκεια της Έρευνας Αξιολόγησης, το Πρόγραμμα έχει υιοθετήσει πολλές από τις συστάσεις και ήδη έχει διανύσει πολύ δρόμο στο να τις εφαρμόζει προκειμένου να προωθήσει και να προσαρμόσει το έργο του.

Ακολουθεί μια διμερής έκθεση της Έρευνας Αξιολόγησης του UNCHS (Habitat)/ISS. Το Πρώτο Μέρος είναι μια σύνθεση των ευρημάτων της έρευνας, των διδαγμάτων και των συστάσεων. Ξεκινά με τα συνολικά ευρήματα για την μείωση της φτώχειας και συνεχίζι με ευρήματα για την κοινοτική συμμετοχή, την κοινοτική διαχείριση και την κυβερνητική ενεργοποίηση. Ένα πρόσθετο τμήμα αφορά το πως αυτά στοιχεία διαφέρουν ανά χώρα και περιφέρεια. Το Δεύτερο Μέρος είναι μια σύνοψη των συνεπειών της έρευνας για το UNCHS (Habitat). Εδώ η έμφαση δίνεται στα διδάγματα για την ενημέρωση των πολιτικών του UNCHS (Habitat), το κανονιστικό και στρατηγικό έργο με τους εταίρους, τις παγκόσμιες εκστρατείες και μελλοντικές ερευνητικές προτεραιότητες. Το Παράρτημα της έκθεσης καταπιάνεται με ζητήματα σχεδιασμού της έρευνας και μεθοδολογίας.

Ευχαριστίες

 1. Συμβουλευτική Υπηρεσία Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών (ISSAS)
  Χάγη, Ολλανδία
  Καθηγ. Frits Wils, ISSAS
  Καθηγ. Bert Helmsing, ISSAS

 2. UNCHS (Habitat)
  Christopher Williams, Συντονιστής Έρευνας Προγράμματος
  (βοηθούμενος από προσωπικό έργου 70 ατόμων του Προγράμματος Κοινοτικής Ανάπτυξης)

 3. Εθνικές Ερευνητικές Ομάδες:

 4. Βολιβία
  Javier Huáscar Eguino, Συνεργάτης, Ίδρυμα Pro-Habitat
  Rafael Rojas, Ανεξάρτητος Ερευνητής

 5. Κόστα-Ρίκα
  Jose Manuel Valverde, Εθνικό Πανεπιστήμιο, San José, Costa Rica
  (βοηθούμενος από τους Ανεξάρτητους Ερευνητές,
  Marco A.N. González and Antonio M. Brown)

 6. Εκουαδόρ
  Fernando Carrión, Διευθυντής,
  Λατινοαμερικανική Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (FLACSO)
  Simon Pachano, Ανεξάρτητος Ερευνητής

 7. Γκάνα
  Καθηγ. Kwasi Adarkwa, Διευθυντής, Τμήμα Σχεδιασμού
  Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, Kumasi, Γκάνα
  Καθηγ. Kofi Diaw, Τμήμα Σχεδιασμού, UST, Kumasi, Γκάνα
  (βοηθούμενοι από τους Καθηγ. Ernest Aryeetey,
  Πανεπιστήμιο της Γκάνα, Legon/Accra, Γκάνα)
  Dr. Phil Bartle, PhD, CTA

 8. Σρι Λάνκα
  Willie Mendis, Ανεξάρτητος Ερευνητής

 9. Ουγκάντα
  Καθηγ. Patrick J. Muzaale, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
  Πανεπιστήμιο Makerere, Kampala, Ουγκάντα
  Harriet Birungi, Υπότροφος,
  Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας Makerere , Πανεπιστήμιο Makerere

 10. Ζάμπια
  Lawrence Mukuka, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Ζάμπια
  (βοηθούμενοι από τους Diana Conyers, πρώην συνεργάτη του ISSAS, και
  Gilbert Masiya, Πανεπιστήμιο της Ζάμπια)

──»«──€“
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Σλόγκαν και Παροιμίες: Το να ακολουθείς τον δρόμο της λιγότερης αντίστασης
κάνει όλα τα ποτάμια να στρίβουν και μερικούς ανθρώπους ανέντιμους


© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 26.07.2012 Κεντρική σελίδα