قدرت بخشی به جامعه
English version of this poem
,
,
.......
.
برو به سوی مردم
شعر از لا سو
تا تی چینگ، فصل هفدهم 
Tao Te Ching, Chapter Seventeen
ترجمه شده توسط شمسی طیبی راد
ویرایش توسط دکتر فیل بارتل
.
برو
به سوی مردم؛
میان آنان زندگی کن؛
آنان را دوست بدار؛
از آنان بیاموز؛
شروع کن از مبنای آنان،
همراه آنان تلاش کن؛ 
براساس آنچه آنان دارند.
. . .
رهبران بزرگ چنانند،
وقتی به هدف رسیدند،
کار تمام شد،
مردم همه گویند:
"ما کار را انجام دادیم"
لا سو
.
––»«––
.