Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pycкий
Srpski
Tiên Việt
中文 / Zhōngwén

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

ANG MATA NG TUMITINGIN

How we see society

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ken Poliran

Ang lipunan ay nasa mata ng tumitingin

Ang panglipunang paningin ay isang pananaw sa una.

Ang paraan sa pagtingin ng mga bagay na maaring makita sa hindi magkatulad na pamaraan sa pang araw-araw o kaya'ay sa hindi panlipunang buhay.

Ang lipunang paningin ay nasa mata ng sosyoholista, estudyante ng karunungang panlipunan, o kaya'ay sa sa sino mang tumitingin sa lipunan.

Si Maggie Thatcher ay maroong labis na paningin atomistiko, sadyang kabaliktaran sa panlipunang paningin, nang sabihin niyang, "Walang sadyang bagay na lipunan, kundi tao lamang" (Gaya sa pagkasabing, walang atomo sa kemika kundi matigas na balat lamang, o kaya'y walang kalawakan sa astronomiya kundi bituin lamang; hindi nakikita ang mga iyan).

Upang makita at maunawaan natin ang lipunan, dapat ang tagamasid ay alam kung ano ang dapat tignan.

Gayun din sa panlipunang paningin na magkaiba sa atomistikong pananaw, sa loob ng karunungang panlipunan merong tatlong tanyag na magkaibang pananaw, kasalungatang paningin, gumaganang paningin at makahulugang pagtutulongang paningin.

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.06.29

 Pangunahing Pahina