Pàgina principal
 Crèdit

MEMORÀNDUM D'ENTESA

per a les agències intermediàries


traduït per María Pérez d. Cura


tornar a "Formularis"

Traduccions:
Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         RomãnãMemoràndum d'entesa
per a agències intermediàries
Memoràndum d'entesa

Memoràndum d'entesa per a un préstec realitzat el (dia) __________ de (mes) __________ de (l'any) ____________
entre el grup/OBC ____________________________ amb apartat de correus ______________ (d'ara endavant "el prestatari") en la PRIMERA PART i
el Programa de Generació de Riquesa del Departament de Desenvolupament Comunitari del Ministeri de _______________________ , amb apartat de correus ____________, (d'ara endavant "el prestador) en la SEGONA PART:


S'ACORDA QUE

el PRESTADOR concedeix la suma de ________ dòlars* (en lletres) ________________________________________________________________
al grup/OBC_____________________ reemborsable en ____________ mesos.

Es pacten els interessos del préstec de la següent manera:
(1) Dòlars: ___________ a una taxa del ________ % anual per a préstecs a curt termini.
(2) Dòlars: ___________ a una taxa del _______ % anual per a préstecs a llarg termini.

Cadascun calcultat sobre el saldo decreixent.

El període de gràcia serà de __________ mesos després de la recepció del préstec.

Els interessos s'acumularan durant el període de gràcia.

La suma es retornarà en ___________ terminis mensuals/trimestrals iguals de _____________ dòlars, i els interessos es pagaran sobre el saldo restant.

La data del primer termini serà el (dia) _____ del (mes) ___________ de (l'any)_____ , i la data de l'últim termini serà el (dia) _____ del (mes) ___________ de (l'any)_____.

Els interessos començaran a acumular-se des de la data de la recepció del préstec.

El préstec s'emprarà per a la seva distribució entre els membres del grup/OBC i l'ús en els propòsits especificats en les seves sol·licituds del préstec.

La seguretat o garantia del préstec és la següent:
(1) Tots els membres es comprometen a la devolució conjunta de tot el préstec.
(2) Es confirma que els estalvis del grup/OBC són de _____________ dolàrs en el banc _____________________________ , com a garantia de pagament del préstec.
(3) Els béns finançats pel préstec seran de propietat comuna del grup/OBC fins la devolució total del préstec.

Si el PRESTATARI deixa de retornar el préste, el PRESTADOR tindrà dret a exercir accions legals per a recuperar tot el deute més les despeses, incloent la sol·licitud d'estalvis l'avalen. Aquest procés només es durà a terme amb l'aprovació de l'agència o comitè de préstecs.

No es permetrà que els membres del grup retirin estalvis del compte bancari fins que tot el préstec hagi estat retornat.

Aquest acord mantindrà la seva validesa fins que hi hagi saldo pendent del préstec.

L'agència intermediària obtindrà una comissió del 10% per endavant en tots els microprojectes que aprovin, un 2% per la formació de beneficiaris i, posteriorment, una comissió del 3% en tots els préstecs retornats en el 95% de la seva totalitat.

L'agència es compromet a preparar i remetre els informes dels microprojectes cada mes després de signar l'acord. No s'abonarà cap fons a l'agència si no es tramiten aquests informes.

Formarà part d'aquest acord tota la informació dels formularis de sol·licitud de l'àgència i la carta d'oferiment del Programa de Gestió Comunitària.

La institució financera té dret a revelar les operacions dels comptes del prestatari a petició del programa de generació d'ingressos.

L'acord està subjecte a modificacions per al desenvolupament de la seva implementació.

acordat en nom del PRESTADOR ________________________________,

Nom:
Signatura i data:pel Ministre de _______________________________

Com a testimoni:
Nom: 
Adreça:
Signatura i data:acordat en nom del PRESTATARI ________________________________,
Nom:
Signatura i data:Càrrec: Pàgina principal

 Organitzacions de crèdit