Αρχική Σελίδα
 Πίστωση


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

για τις ενδιάμεσες Οργανώσεις


μετάφραση από τον Αλέξανδρο Μπάρτζα


επιστροφή σε "Μερικές Φόρμες"

Μεταφράσεις

Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

 . ...
Μνημόνιο Συμφωνίας
για τις ενδιάμεσες Οργανώσεις
...
Μνημόνιο Συμφωνίας 
...
Μνημόνιο Συμφωνίας για ένα δάνειο που συνήφθει την _______ μέρα του __________, χίλια εννιακόσια ενενήντα και ___________, μεταξύ _____________________ Ομάδας / Κοινοτικής Οργάνωσης με ταχυδρομικό κώδικα ______, ____________, (εις στο εξής "ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ") στο ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ και το Σχέδιο Παραγωγής Εισοδήματος του Τμήματος Κοινοτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου _______________________ , με ταχυδρομικό κώδικα _______, ___________ (εις το εξής "ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ") στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ. 
...
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 
  Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ δανείζει ________ σελίνια (ολογραφώς) _____________________________ στην: _____________________ Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση, αποπληρωτέα σε ____________ μήνες. 
  Το δάνειο θα έχει το εξής επιτόκιο:
   (i)Σελίνια: ___________ της τάξης του ________ % το χρόνο για βραχυπρόθεσμα δάνεια. 
   (ii) Σελίνια: ___________ της τάξης του _______ % το χρόνο για μεσοπρόθεσμα δάνεια. 
  Όλα υπολογισμένα στο υπολοιπόμενο επιτόκιο 
  Η περίοδος χάριτος θα είναι _______ μήνες μετά την παραχώρηση του δανείου. 
  Οι τόκοι θα συσσωρεύονται κατά την περίοδο χάριτος. 
  Το αρχικό κεφάλαιο θα αποπληρωθεί σε ___________ ισόποσες μηνιαίες / τριμηνιαίες δόσεις των _____________ σελινιών και το επιτόκιο θα αποπληρωθεί σε φθίνουσα βάση. 
  Η ημερομηνία της πρώτης δόσης θα είναι η _____ ___________ 19_____ , 
  και η ημερομηνία της τελευταίας δόσης θα είναι η _____ ___________19 _____. 
  Ο τόκος συγκεντρώνεται αμέσως από την ημερομηνία που δίνεται το δάνειο. 
  Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για να δανειστούν τα μέλη της ομάδας/Κοινοτικής Οργάνωσης για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην αίτηση δανείου προς την ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση. 
  Ασφάλεια ή εχέγγυο για το δάνειο θα είναι: 
   (i) Όλα τα μέλη μαζί θα είναι αυστηρώς υπεύθυνα να αποπληρώσουν το δάνειο εξ ολοκλήρου . 
   (ii) Οι αποταμιεύσεις της ομάδας/Κοινοτικής Οργάνωσης, σύνολο ________ σελινιών στην τράπεζα ______________ θα δεσμευτούν για να εγγυηθούν το δάνειο. 
   (iii) Περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από το δάνειο θα ανήκουν ομαδικά μέχρι το δάνειο να αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου. 
  Εάν ο ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ δεν αποπληρώσει το δάνειο, ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά για να ανακτήσει το χρέος στο σύνολό του και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των αποταμιεύσεων που εγγυήθηκαν προς το δανειστή. Αυτό θα γίνει μόνο με την έγκριση της επιτροπής των δανείων της οργάνωσης. 
  Μέχρι να αποπληρωθεί πλήρως το δάνειο, κανένα μέλος / καμία ομάδα δεν μπορεί να αποσύρει τις αποταμιεύσεις από την τράπεζα. 
  Αυτή η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για όσο καιρό θα υπάρχει απλήρωτο υπόλοιπο του δανείου. 
  Η ενδιάμεση Οργάνωση θα πληρωθεί 10% προμήθεια εκ των προτέρων για όλα τα εγκεκριμένα μικροσχέδια τα οποία θα υποστηριχθούν από αυτή και 2% μετά την εκπαίδευση των δικαιούχων και 3% προμήθεια για όλα τα δάνει που θα αποπληρωθούν εώς 95%. 
  Η Οργάνωση θα ετοιμάζει και θα υποβάλλει αναφορές για τα μικροσχέδια σε μηνιαία βάση, μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Κανένα κεφάλαιο δεν θα διατεθεί στην Οργάνωση είτε για δάνεια είτε για προμήθειες χωρίς την επιστροφή των αναφορών. 
  Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις της Οργάνωσης και στο γράμμα του Προγράμματος Κοινοτικής Διαχείρησης αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας. 
  Το οικονομικό ινστιτούτο έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την κίνηση των λογαριασμών των δανειζομένων στο σχέδιο Παραγωγής Εισοδήματος οποτεδήποτε ζητηθεί. 
Η συμφωνία υπόκειται σε αλλαγή για την βελτίωση της υλοποίησης της. 
...
Συμφωνείται εκ μέρους του ΔΑΝΕΙΣΤΗ __________________ : 
...
Όνομα: 
...
Υπογραφή και Ημερομηνία: 
...
για: Γραμματέας, Υπουργείο _____________________ 
...
Μάρτυρας: 
...
Όνομα: 
...
Διεύθυνση: 
...
Υπογραφή και Ημερομηνία: 
...
Εκ μέρους του ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ _________ 
...
Όνομα: 
...
Υπογραφή και Ημερομηνία: 
...
Τίτλος: 
...
 ...
 Αρχική Σελίδα

 Πιστωτική Οργάνωση