Αρχική Σελίδα
 Πίστωση


ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

για Ομάδες και για μέλη σε Ομάδες


μετάφραση από τον Αλέξανδρο Μπάρτζα


επιστροφή σε "Μερικές Φόρμες"

Μεταφράσεις

Bahasa Indonesia         Български език         Català         中文 / Zhōngwén         Ελληνικά / Elliniká         English         Español         Filipino/Tagalog         Italiano         Português         Română

...............................................................                                                                                                                                                                                                          

 . ...
Μνημόνιο Συμφωνίας
για Ομάδες και για μέλη σε Ομάδες
. ...
Μνημόνιο Συμφωνίας 
...
Μνημόνιο Συμφωνίας για ένα δάνειο που συνήφθει την _______ μέρα του __________, χίλια εννιακόσια ενενήντα και ___________, μεταξύ _____________________ Ομάδας / Κοινοτικής Οργάνωσης με ταχυδρομικό κώδικα ______, ____________, ,_______________εις στο εξής ''ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ") στο πρώτο μέρος και του Κυρίου / Κυρίας _____________________ με ταχυδρομικό κώδικα,(στο εξής ''ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ) στο δεύτερο μέρος________________ 
...
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 
...
____________________ Η Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση 
  Δανείζει σελίνια _________ (ολογραφώς) ______________________ 
  ...
  στον Κύριο /Κυρία: ______________________ αποπληρωτέα σε ____________ μήνες. 
  Το δάνειο θα έχει το εξής επιτόκιο: 
   α)Σελίνια: ___________ της τάξης του ________ % το χρόνο. 
   β)Σελίνια: ___________ της τάξης του ________ % το χρόνο. 
  Όλα υπολογισμένα στα φθίνοντα υπόλοιπα. 
  Η περίοδος χάριτος θα είναι _______ μήνες μετά την παραχώρηση του δανείου. 
  Οι τόκοι θα συσσωρεύονται κατά την περίοδο χάριτος. 
  Το αρχικό κεφάλαιο θα αποπληρωθεί σε ___________ ισόποσες μηνιαίες / τριμηνιαίες δόσεις των _____________ σελινιών και το επιτόκιο θα αποπληρωθεί σε φθίνουσα βάση. 
  Η ημερομηνία της πρώτης δόσης θα είναι η _____ ___________ 19_____ και η ημερομηνία της τελευταίας δόσης θα είναι η _____ ___________19 _____. 
  Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για (εξηγήστε το σκοπό): 
  Ασφάλεια ή εχέγγυο για το δάνειο θα είναι: 
   (i) Όλες οι αποταμιεύσεις της Ομάδας/Κοινοτικής Οργάνωσης _____________  
   (ii) Όλα τα μέλη μαζί θα είναι αυστηρώς υπεύθυνα να αποπληρώσουν το δάνειο εξ ολοκλήρου . 
   (iii) Περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από το δάνειο θα ανήκουν ομαδικά μέχρι το δάνειο να αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου. 
  Αυτή η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για όσο καιρό θα υπάρχει απλήρωτο υπόλοιπο του δανείου. 
ΔΗΛΩΣΗ: 
...
Εγώ, Κύριος / Κυρία: ______________________ δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τους κανονισμούς αυτής της Συμφωνίας Δανείου και δηλώνω ότι θα τους τηρήσω. 
...
Υπογεγραμμένο την ________ μέρα του ________ 19 ______ 
...
Υπογραφή και Ημερομηνία: 
...
Υπογραφή: 
...
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ: ____________ Ομάδα/Κοινοτική Οργάνωση 
...
Μάρτυρας: 
...
Υπογραφή και ημερομηνία: 
...
Όνομα: 
...
Διεύθυνση: 
...
 ...
 Αρχική Σελίδα

 Πιστωτική Οργάνωση