Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Italiano
Português
Pyccкий
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

SOCIOLOGIJA 160

Porodica i zajednica

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Kratak pregled kursa

Studenti će učiti raznovrsnost i dinamičnost porodice i zajednice u modernom društvu sa kritičnim pogledom na važna pitanja. Kako se porodice i zajednice adaptiraju na promene u društvu će biti diskutovano. Posebna pažnja je posvećena promeni trendova, varijantama u porodicama, odnos polova, nasilje u porodici, intervencije vezane za zajednicu, i socijalne politike.

Namenjen ishod učenja

Nakon uspešnog završetka kursa, učenici će biti u stanju da :
1. Primene glavne sociološke perspektive i teorije na proučavnje porodice i zajednice.
2. Identifikuju ulogu kulture i socijalizacije u oblikovanju porodice i zajednice.
3. Objasne odlike zajednice u odnosu na društvo i istorijske promene porodice i zajednice.
4. Objasne uticaj tehnoloških promena na dinamiku porodice i zajednice.
5. Identifikuju uticaje države, ekonomije, i drugih društvenih struktura na porodicu i zajednicu.


Obavezni tekstovi

Baker, Maureen, urednik
 2005 Porodice: Trendovi promene u Kanadi, Peto Izdanje.
   Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Bartle, Phil
 2005 Sociologija zajednica
   Victoria, Canada: Camosun Imaging

Beleška:  Dodatna web čitanja će biti dodeljena.

Način učenja

Kurs je na internetu. Studenti će čitati dodeljeni materijal i odgovoriti na pitanja za svaku temu

Osnova za ocenu studenata

U ocenjivanju radova, naglasak će biti na razumevanju i analizi, a ne na ponavljanju činjenica.  Izbegavajte pamćenje rečenica, pogotovo ako niste sigurni šta rečenice znače.  Što se tiče analize, vaša strategija učenja bi trebala da bude razumevanje odnosa između činjenica, a ne same činjenice.  Još jedan važan aspekt vašeg rada je ilustracija.  Nakon diskusije i analize, dajte primere iz trenutnih ili istorijskih dešavanja u društvu.  Ovo će pokazati da razumete koncepte i teorije i da ćete moći da ih primenjujete na društvo kao alate za analizu.  Preciznije, svaki rad mora:

1. da pokaže potpuno razumevanje teze i glavne argumente teme;
2. da pokriva sve glavne delove teme;
3. da bude organizovan i kohezivan;
4. da bude napisan na jasnom engleskom jeziku i da efikasno komunicira ideje;
5. da bude fokusiran na temu i da se izbegava nepovezani materijal iz drugih tema ili drugde;
6. da izbegne “punila”, punjenje, ponavljanje, i nejasne generalije koje mogu biti primenjene na bilo koju temu ispita; i
7. da ilustruje teoriju davajući odgovarajuće primere, time “primenjujući” teoriju na društvo.
 

Sadržaj kursa i vodič učenja

Predavanja će biti fokusirana na objašnjenja i odgovore na sledeće teme i pitanja.  Zauzvrat, ove teme i pitanja, će biti izvor iz kog će pitanja za ispit biti izabrana. Simbol karte pred svakim pitanjem identifikuje kartu, koja, ako je izvučena iz šešira, predstavlja ispitno pitanje.
 

I.Uvod u porodicu i zajednicu: Sociološke perspektive

♥A.Objasni kako se sociologija razlikuje od psihologije i socijalnog rada.  Kako može da doprinese razumevanju porodica i zajednica? Do koje mere je sociologija, "Način gledanja na stvari o kojima sve znamo?"  Bartle, Poglavlje 1

♥2. Ispitajte kulturne varijacije i demografske trendove u instituciji porodice. Baker, Poglavlje 1

II. Kultura i Socijalizacija

♥3. Diskutujte značenje kulture i uloge simbola, odnos između kulture i pojedinca, kulturni sukob, sabkulture, kulturna hegemonija, i kulturno prevazilaženje.     Bartle, Poglavlje 2

♥4. Ispitajte kako se društvo i kultura reprodokuju kroz proces socializacije, the Sapir-Whorf pitanje o jeziku i značenju, agenti socializacije, sekundarna socializacija, i sociološka perspektiva na proces socializacije (društvena kontrola).    Bartle, Poglavlje 4, i Web čitanje

♥5. Objasni značenje “kulturne dimenzije” and ispitaj šest dimenzija kulture i zajednice, prvensteno uverenje-koncept,estetika-vrednost, institionalan-međureaktujući, politički, ekonomski, i tehnološki.     Bartle, Poglavlje 5

III.  Glavne perspektive u Sociologiji

♥6. Ispitaj funkcionalni, simbolsko međudelujući i sukobni pristup proučavanju društva, i razmatraj ideju da "Društvo nije grupa ljudi."   Bartle, Poglavlje 3

IV. Zajednica i društvo

♥7. Razlikuj funkcije zajednice u odnosu na društvo, i objasni prirodu “duha zajedništva,” romantizacija zajednice, zlonamerna zajednica, prirodna i izgrađena zajednica, identitet i stereotip zajednica, i odnosi između društva, porodice, i zajednice.  Bartle, Poglavlje 6

V. Birokratija, organizaciona snaga, i neravnopravnost

♥8. Ispitajte Weber’s perspektive na racionalizaciju i njen odnos prema razočarenju, i raspravljaj njegove poglede na vrste vlasti (tradicionalna, pravno-racionalna, karizmatična) na birokratiju i njene karakteristike.                    Bartle, Poglavlje 7, i Web čitanje

♥9. Ispitaj kritične teorije o strukturi klase i diskutuj da li kanadsko društvo predtsavlja “vertikalni mozaik.”     Bartle, Poglavlje 8, i Web čitanje

♥10. Koristeći Weberov idealni model birokratije, objasni kako zajednice (ili porodice, ne obe) su jače i imaju veći kapacitet da ostvare svoje ciljeve kada su bolje i više organizovane, i pregledaj šesnaest elemenata zajednice (ili porodice) koji se menjaju kada zajednica postane jača.     Bartle, Poglavlje 7

♥J. Ispitaj faktore koji održavaju siromaštvo—kao što su ekonomski sistem, neznanje, bolest, apatija, nepoštenje onih koji su na poziciji vlasti, zavisnost—i objasni kako možemo da iskorenimo siromaštvo kroz osnaživanje ljudi i društva, posebno kroz učešće     Bartle, Poglavlje 14, i Web čitanje

VI. Koceptualizacije porodice

♥Q. Napravi razliku između incesta i seksualnog zlostavljanja dece. Zašto su biološke teorije neadekvantne da objasne intenzitet užasa koje osećamo prema incestu? Koje druge dve osobine ljudske kulture su vezane za tabu u istoriji ljuske kulture, i zašto?  Bartle Poglavlje 9

♥K. Ispitajte savremene sociološke teorije koje se odnose na porodicu, prvenstveno strukturalni-funkcionalizam, simboličko međudelovanje, teoriju sistema, teoriju razmene, Marksističke i feminističke teorije.  Baker, Poglavlje 2

♣A. Objasni kako se ideja nuklearne porodice pojavila sa industrijskom revolucijom, i identifikuj sedam predrasuda u porodičnoj literaturi i objasni razloge zašto su problematični.   Baker, Poglavlje 3

VIII. Dinamika porodičnog života

♣4. Koristeći Bartlovu prezentaciju Akan srodstva, objasni ideju da elementi srodstva mogu biti kulturne univerzializacije, prvenstveno afinitet i poreklo, ali porodica kao što znamo nije kulturno univerzalna. Koje poteškoće imaju Akanski imigranata u Kanadi, i profesionalci (npr socijalni radnici, policija, medicinske sestre, učitelji) koji možda imaju Akanske klijente.

♣5. Kulturna reprodukcija je odgovornost svakog društva.  Koje su implikacije za porodice i za državu ovoj tvrdnji?  Kako su se uloge porodice u odnosu na socializaciju dece promenile u poslednjih pedeset godina?   Baker, Poglavlje 8

♣6. Starešine i starije osobe su veoma cenjene u mnogim tradicionalnim, imigrantskim porodicama i porodicama Prvih Nacija nego u većini regularnih kanadskih porodica. Izložiti i objasniti zašto.     Baker, Poglavlje 9

IX. Porodice, zakoni, i propisi

♣7. Identifikuj porodični problem i napravi razliku da li je to psihološki ili socijalni problem. Opiši primer gde porodični problem može biti rešen kroz metode koje su orijentisane prema zajednici.  Koji problemi mogu nastati, i koje prednosti će ovaj pristup ostvariti?     Baker, Poglavlje 10

♣8. Opišite “uske” i “široke” definicije nasilja u porodici, posledice jezika i etiketiranja, psihološko u odnosu na fizičko nasilje, i objasni i ilustruj teorije bračnog nasilja nad muškim i ženskim partnerima i nasilje nad decom. Baker, Poglavlje 11

──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.06.27

 Glavna Stranica