Pàgina inicial
 Measurement
Traduccions:

English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


MÈTODES PARTICIPATORIS
DEL MESURAMENT DE LA FORÇA

pel Dr. Phil Bartle

traduït por María Pérez


Comentaris dels instructors

Els membres d'una comunitat o organització són una bona font per a mesurar-lo

Introducció:

El nostre objectiu és reforçar comunitats. Com podem saber fins a quin grau ho hem aconseguit? Com podem mesurar el reforçament de les comunitats, augmentant les seves capacitats o potenciant-les?

"Mesurar" i "definir" són dos termes estretament relacionats. Desafortunadament, no tenim cap eina electrònica que, a l'hora de moure's del 62 al 78, ens indiqui que la força de la comunitat ha crescut en tots els 16 punts.

Els setze elements:

Podem analitzar el concepte de "força", "poder" o "capacitat", en la seva aplicació a les comunitats, i observar els seus components varis i establir un conjunt d'observacions que ens indiquin si s'ha produit algun reforçament o millora en la capacitat.

Els setze elements són: altruïsme, valors comuns, serveis comunitaris, comunicacions, autoconfiança, context, informació, intervenció, lideratge, establiment de contactes, organització, poder polític, aptituds, confiança, unitat, unitat i riquesa.

Veieu Elements de la força comunitària. Hi podreu trobar una breu descripció de cadascun dels 16 elements.

Dificultats del mesurament:

Els canvis en la intensitat de la força no es poden mesurar amb exactitud amb un simple qüestionari d'investigació. Més aviat, es poden observar i verificar millor en un debat dirigit per un moderador que demani les observacions dels membres de la comunitat en una reunió, preguntant en quina mesura ha canviat cadascun dels elements.

L'observació de la construcció física d'un hospital és relativament fàcil, vist que, per exemple, es pot informar que les bases de la construcció ja estan cimentades o que ja s'estan alçant les seves parets. En canvi, observar els canvis en la força de la comunitat equival a portar a terme una mena de mesurament sociològic pel que fa als canvis en les característiques socials de la comunitat.

(Una infermera pot col·locar un termòmetre en el seu pacient per tal d'obtenir la temperatura, la qual cosa donarà un resultat molt diferent de quan un doctor pregunta al pacient "Com et sents?" i permet que el pacient respongui. El pacient potser no entén el funcionament d'un termòmetre, però sí que entén la pregunta del doctor. Desafortunadament, en la sociologia, els qüestionaris són molt menys objectius o exactes que els termòmetres, perquè la majoria dels que responen, com molts entrevistadors, no entenen la naturalesa o el propòsit de les preguntes, o el que s'intenta mesurar, i no hi ha cap criteri de mesurament universalment acceptat, com hi ha en la temperatura).

Tot això significa que els membres d'una comunitat han d'ésser conscients que l'objectiu és el seu reforçament i que els elements, que no poden ser només coneguts pels investigadors, tenen conseqüències en la seva realització (com també dels objectius immediats de construir una instal·lació).

És important que la comunitat participi en l'avaluació del seu propi reforçament i que sigui conscient dels seus elements. Per tant, cal que el facilitador expliqui aquests elements durant un procés en el qual la comunitat segueixi l'augment de la seva pròpia capacitat.

Mesurament participatori:

És important que la comunitat formi part del procés de mesurament de la força i avaluació del seu augment. Quan es construeix un hospital, l'objectiu és definit i limitat, per la qual cosa és fàcil veure el punt en el qual s'ha acabat la construcció de la clínica. En canvi, a l'hora de mesurar la força o capacitat de la comunitat en si mateixa, l'objectiu no està definit i no hi ha cap final establert per al procés.

La pròpia comunitat (els membres reunits en grup, i no en unes quantes faccions o persones amb influència) ha de ser la major font per a avaluar els augments que s'hagin produit en la força, quin (si n'hi ha) dels elements anteriors ha contribuit a aquest reforçament, potser encara desitjat per la comunitat. Els mètodes per a comprovar les observacions de la comunitat han de ser diferents en el cas del seguiment de la construcció d'una instal·lació i en el cas del seguiment de la força de la comunitat que l'ha construit.

Els activistes que organitzen una comunitat perquè es comprometi en el programa d'autoajuda intenten donar un enfocament de "facilitar però no de subministrar". Aquest plantejament, que agrupa tota la comunitat en les reunions públiques sobre la presa de decision, sembla ser també el mètode més útil d'observar el creixement de la força comunitària. Els propis activistes, o algú proper a la comunitat i la seva història, són els qui poden facilitar el seguiment.

Seria ideal que tota la comunitat es reunís anualment amb el mateix facilitador, que enumeraria tots els elements de reforçament, explicant qualsevol dubte. A continuació, es debatrà si la comunitat ha canviat des de la reunió d'avaluació del darrer. Un enregistrament escrit del debat donarà informació que podrà ser interpretada com a indicador de l'augment del reforçament des del debat anterior.

Tanmateix, en el món real, els facilitadors canvien, els membres de la comunitat se'n van i vénen, i no tothom en una comunitat pot assistir a una reunió, per la qual ccosa la participació total és impossible i els canvis que es porten a terme en la comunitat afecten la percepció i valoració dels membres. És normal que al començament els membres comunitaris siguin conscients de la seva pobresa i creguin que l'adquisició de recursos per part de donants exteriors sigui l'única manera d'alleujar la pobresa.

Més tard, però, els membres comunitaris guanyen confiança comprometent-se amb les activitats d'autoajuda i, malgrat que no es redueix necessàriament el seu desig de donacions exteriors, aprenen a valorar la presa de decisions de la comunitat i la identificació i ús dels seus recursos disponibles.

El mètode:

Per a iniciar el seguiment del procés de reforçament basat en la comunitat, hi hauria d'haver un facilitador, un enregistrador i una reunió comunitària. El facilitador pot començar amb procediments similars als de la mobilització de membres comunitaris.

(Les tècniques de mobilització comencen amb l'organització de la unitat, preguntant quins són els problemes prioritaris i escrivint respostes a la pissarra sense cap mena de crítica, i quan s'arriba al consens, el facilitador transforma el "problema" en "objectiu" prioritari de la comunitat).

De la mateixa manera, durant una sessió de seguiment comunitari, un facilitador descriu cadascun dels elements anteriors de reforçament comunitari en una pissarra o paper continu en una paret, i demana als membres de la comunitat que indiquin el grau del canvi. Finalment, escriu les respostes a la pissarra.

El facilitador pregunta quin dels elements han canviat més i quins menys, i el perquè. Després, escriu cada tema a la pissarra i l'enregistrador ho copia en una llibreta, incloent qualsevol detall que falti a la pissarra. Les respostes indicaran quins elements han canviat més i quins menys.

L'objectiu del facilitador és que els membres arribin a un consens de l'avaluació. Si ja anteriorment hi ha hagut més d'una sessió, es podrà observar si el canvi ha estat més gran que en la fase prèvia o en l'anterior. Assegureu-vos que tots els membres de la reunió siguin conscients dels significats de cadascun dels elements del reforçament.

S'ha de preparar un informe de la reunió, i un primer borrador el mateix dia, que l'enregistrador i el facilitador revisaran. Si hi ha temps, el facilitador pot mostrar-lo a determinats membres de la comunitat per a comparar les correccions.

L'informe hauria d'enumerar cadascun dels elements anteriors, juntament amb els comentaris (en estil narratiu) dels membres comunitaris, un per un. És difícil mesurar el grau de canvi, però es podrà comprovar que els membres comunitaris interpreten de manera diferent la naturalesa en els canvis.

Convoca una reunió comunitària (annualment) de manera semblant a la reunió de mobilització. El facilitador utilitzarà tècniques de facilitació de pluja d'idees, mentre que l'enregistrador copiarà tots els suggeriments de manera detallada al mateix temps que el facilitador remarca les notes principals a la pissarra.

Demana el consens del grup després d'explicar cada element:

  • força relativa en el present;
  • canvi en els últims dotze mesos;
  • canvi en els últims quatre anys.

Accepta les diferents interpretacions i demana el consens del grup. Convida a les persones tímides i humils a parlar.

Escriu els punts principals a la pissarra mentre l'enregistrador copia els detalls.

Per a facilitar el procés, potser voldràs utilitzar el fullet de taller. Formulari per al mesurament de la força, en el qual els participants poden primerament escriure les seves estimacions de força mentre tu combines les estimacions en una sessió de grup.

El formulari també conté una secció en la qual els participants alfabets poden explicar, amb les seves pròpies paraules, els factors que contribueixen a les seves estimacions de cada element. Aquest contingut pot ser llegit amb atenció després de la sessió.

Informació complementària:

La presa d'un enfocament massa formal, estèril, amb un qüestionari orientat a l'exterior portarà a uns resultats incorrectes i tergiversats, perquè els dissenyadors d'investigació i els entrevistadors acostumen a conèixer la informació menys íntima sobre la comunitat a causa de la seva metodologia de "longitud dels braços".

Els membres de la comunitat també poden distorsionar la informació, perquè creuen que es troben en el punt de mira i que se'ls demana que donin el seu costat més "bo" (com en una sessió fotogràfica formal).

No obstant això, la presa d'un enfocament totalment participatori, com s'ha recomanat anteriorment, pot portar a resultats parcials i deformats. Per a equilibrar-ho, recomanem que es reculli informació complementària per a cadascun dels setze factors de potenciació comunitària.

Aquest factors variaran segons la informació disponible, que a la seva vegada està relacionada amb els nivells de força de cadascun dels mateixos factors. En general, quan una comunitat és més forta, té més capacitat i més informació disponible.

També hi ha canvis en el grau en el qual els diferents factors es presten a obtenir una informació objectiva o quantificable.

L'altruïsme, per exemple, no és fàcil de mesurar, però la informació pot ser complementada amb dades del nombre d'individus que fan donacions en les reunions de recaptació de fons, o del nombre de residents que assisteixen a les activitats de treball comunitari.

Els valors comuns s'analitzen millor mitjançant mètodes participatius de recerca antropològica, ja que poques comunitats tenen documents escrits sobre els seus valors.

Els serveis comunitaris són una mica més fàcils de quantificar, a l'hora de documentar hospitals, carrers, mercats, escoles, subministraments d'aigua i sistemes sanitaris. D'aquesta manera, és més fàcil calcular el canvi produit amb els anys i les dècades.

Les comunicacions, de manera semblant, són fàcils d'estudiar si es limiten als aparells, però les aptituds d'escriure, parlar i escoltar tenen una naturalesa més sociològica.

La confiança (comunitària i individual) també és una variable "lleugera".

El context es pot analitzar objectivament si s'estudien les lleis formals, la legislació, les instruccions i pautes governamentals. Tot i així, part de la naturalesa del context és "variable", com ara el comportament no documentat, les pràctiques dels líders i les autoritats locals. En conseqüència, la informació només es pot analitzar quantitativament observant els aparells (com el factor comunicatiu, mencionat anteriorment).

La intervenció pot ser establerta en cas que hi hagi documents sobre els treballadors de desenvolupament comunitari que han estat a la comunitat. Els registres són més difícils de trobar sobre els treballadors d'ONGs que per als treballadors del govern, tot i que, en un aspecte contrari, les ONGs tenen una bona infomació documentada que no pertany als funcionaris.

El lideratge pot ser quantificat mitjançant la llista de líders formals i informals, tot i que el seu grau de facilitació no pot ser objectivament observat o documentat.

L'establiment de contactes, de la mateixa manera, es pot realitzar objectivament fent una llista de les persones més poderoses a les quals la comunitat es pot definir. Malgra tot, la llista no mesura fins a quin punt els contactes poden ser utilitzats per a obtenir recursos comunitaris.

L'orgatizació , en un sentit formal, pot ser examinada i comparada amb estudis anteriors i posteriors per a tenir certa idea del canvi.

El poder polític es pot mesurar en el sentit formal però (com el lideratge) variables qualitatives com ara el grau de transpariència i capacitació poden no estar disponibles en la documentació escrita.

Les aptituds són més fàcils de saber en un sentit formal, però establir el nombre de persones, les quals estan preparades per a certes aptituds, no t'ajuda a conèixer la dedicació, la motivació o la dependència de les persones que tenen les aptituds.

La confiança és un problema del comportament col·lectiu i dels valors que mantenen els individus d'una comunitat, per la qual cosa és una variable sociològica "inconstant", difícil de quantificar objectivament. (Els resultats d'un procés participatori haurien de donar lloc a unes estimacions suficientment precises).

La unitat, així mateix, és un conjunt de valors comunitaris expressats en el comportament individual.

La riquesa es pot mesurar objectivament fins a cert punt, tot i que la majoria de persones no estan disposades a informar sobre els seus ingressos o valors personals, i no són realment conscients del que posseeixen. A més a més, no només és la suma de la riquesa individual, sinó també la riquesa comunitària el que contribueix a la força comunitària, encara que aquesta última no pugui ser registrada en termes monetaris (com ara el valor de mercat d'un hospital o carrer).

Pot ser quasi tan difícil per als membres de la comunitat com per als investigadors externs establir mesuraments objectius o quantificats en qualsevol nivell actual de força de cadasun d'aquests setze factors.

El mètode participatori, amb un facilitador i tota la comunitat en l'avaluació, és més vàlid i útil quan en la mateixa sessió el grup valora els nivells d'ara, els de fa un any i els de fa cinc anys, perquè és molt més probable que utilitzin el mateix mètode de mesurament per a cadascun.

Un formulari:

Utilitza un formulari com aquest. També pots dissenyar-te un que s'ajusti a les teves necessitats i condicions . Si us plau, adona't que el formulari ha estat condensat per pujar-lo a la pàgina web.

Conclusió:

Això no és un document formal o complex sobre mètodes de recerca (tot i que l'autor hagi ensenyat a nivell universitari mètodes de recerca científica durant diversos anys a Europa, Amèrica del Nord i a Àfrica), sinó que forma part de l'aprenentatge destinat als treballadors del camp del reforçament comunitari. Desafortunadament, alguns conceptes importants com "reforçament comunitari", el nostre objectiu general i més important, no es troben definits o explicats.

Amb l'observació d'aquests setze elements i les peculiaritats de mesurar-los (a fi d'avaluar si realment estem reforçant comunitats), l'activista en el camp esdevé més conscient dels objectius específics del treball comunitari, per la qual cosa entén millor les seves tasques. Aquesta és una altra raó per la qual advertim que, tot i que aquest llibre de mà estigui dirigit principalment a treballadors del camp, també el poden consultar planificadors, administradors, coordinadors i dirigents.

El raonament més important d'aquest mòdul és que, com el propi reforçament de les comunitats, el mesurament del procés comunitari d'enfortiment hauria de ser participatori.

Les aptituds d'un facilitador estan ben adaptades a la tasca d'avaluació, com també a la recerca del canvi social en una comunitat.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 22.09.2010

 Pàgina inicial

 Mesurar la potenciació