Pangunahing Pahina
Pagsusukat
Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

mga laman

mga laman

mga laman

mga laman

mga laman


MGA PAMAMARAAN NA KASALI ANG LAHAT
SA PAGSUKAT NANG KATATAGAN

ni Phil Bartle, Doktor ng Pilosopiya

Isinalin ni Gerasmo G. Pono


Mga Babasahin Nang Tagasanay

Ang mga kasapi nang samayan o pamayanan ang pinakatamang basehan sa pagsukat nang kakayahan

Panimula:

Ang ating pakay ay nais nating patatagin ang isang pamayanan. Paano natin malaman kung tayo ay nagtagumpay, o gaano ka laki? Paano natin masukat ang katatagan nang isang pamayanan, sa pagpapalaki nang kanilang kakayahan? o sa pamamagitan nang pagtulong sa kanila upang maging maasahan?

Ang "pagsukat" at "pagbibigay kahulugan" ay may malapit na kaugnayan sa isat isa. Ngunit sa kabilang dako, wala tayong pangsukat na di kuryente, na magsasabi na ito ay tumaas galing animnapu't dalawa patungo sa pitumpu't siyam, o sabihin nating ang kanyang lakas ay tumaas nang labing pitung puntos.

Ang Labing Anim na mga Elemento:

Maari nating masuri ang paksa nang "katatagan", "lakas" o "kakayahan" kung gagamitin doon sa pamayanan, tingnan ang mga parte, at kilalanin ang mga pagbabago na magsasabi sa atin na ang kakayahan nang pamayanan ay tumaas na.

Ang labing anim na mga elemento : Pagiging matulungin; iisang pinagbigyan nang halaga; paglilingkod para sa lahat; pag-uunawa; pagtiwala sa sarili; paksa; kaalaman; pagpapatupad nang mga gawain; pagpangulo; pakikipag-ugnayan; samahan; kapangyarihan; kakayahan; tiwala; pagkaisa at kayamanan.

Tingnan ang Mga Elemento sa katatagan nang Isang Pamayanan. Isang maikling pagsasalaysay sa bawat isa nito ay ibinigay doon.

Ang mga Hadlang sa Pagsukat:

Ang paglaki nang kakayahan ay mahirap sukatin sa tamang paraan nang tagapagsaliksik sa pamamagitan nang mga tanong. Ito ay mas madaling makita at makuha sa pamamagitan nang talakayan na pinangungunahan nang isang tagasanay sa isang pagtitipon na sinalihan nang buong pamayanan at pag-usapan kung paano ka laki ang pagbabago nang mga elemento.

Ang pagsusubaybay nang pagpapatayo nang isang pagamutan ay hindi mahirap; madali nilang iulat, halimbawa, na ang gawain ay nandoon na sa paggawa nang pundasyon at dingding. Sa kabilang dako, ang pagsusubaybay sa paglaki nang kakayahan nang pamayanan, ay sa pamamagitan nang pagsukat nang pagbabago nang mga katangian nang mga tao doon sa pamayanan.

(Ang isang tauhan doon sa pagamutan ay maaring maglagay nang termometro sa isang pasyente upang malaman ang temperatura nito, at magbigay nang ibang resulta kung ihambing sa isang manggagamot na magtanong sa kanyang pasyente, "Ano na ang pakiramdam mo? at hayaan ang pasyente na sumagot. Hindi kailangan nang pasyente na alamin ang kahalagahan nang termometro, ngunit dapat niyang alamin ang tanong nang mangagamot. Ngunit sa kabilang dako, sa pag-aaral tungkol sa tao, ang mga tanong ay mas hindi makatotohanan kung ihambing sa termometro, dahil kadalasan sa mga tao, at mga nagtatanong, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin nang tanong at ang kahulugan nito, o ano ang gusto nilang sukatin, at walang basehan na tanggap nang buong mundo kung ihambing sa pagkuha nang temperatura).

Ito ay nangangahulugan na ang pamayanan ay dapat may alam sa mga pakay nang pagpapatatag nang mga elmento sa pagbibigay kakayahan (at sa mga panandaliang pakay sa paggawa nang pagamutan), at ito ay hindi dapat tinatago nang mga nagsasaliksik.

Ito ay mahalaga na ang pamayanan ay kasali sa pagsukat nang kanyang sariling kakayahan, na sila ay dapat may alam sa mga elemento sa pagpapatatag. Dapat ipaliwanag nang tagasanay ang mga elementong ito sa oras nang pagsukat nang pamayanan sa pagbabago nang kanyang sariling katatagan.

Ang Pamamaraan sa Pagsukat na Kasali ang Lahat:

Ito ay mahalaga para sa pamayanan na sila ay dapat kasali sa pamamaraan sa pagsukat nang katatagan at ang pagsusuri ay kahit ang pagbabago sa kanyang pagiging matatag. Kung sila ay magpatayo nang pagamutan, ito ay may malinaw na pakay, at madaling tukoyin ang parte nang klinika na natapos. Sa pagsukat nang katatagan nang isang pamayanan, ang pakay ay walang katapusan; at walang hangganan ang buong pamamaraan.

Ang pamayanan at ang kanyang mga kasapi doon sa isang pagtitipon, ay ang dapat maging basehan sa pagsusuri kung mayron bang pagbabago sa kakayahan, alin sa mga elemento ang nakakatulong sa ganoong pagbabago sa kakayahan, at kung ito ay gusto paba nila. Ang paraan sa pagkuha nang mga sinasabi nang mga tao, ang dapat magkaiba kung ihambing sa pagsusubaybay nang pagpapatayo nang pagamutan kaysa pagsusubaybay nang katatagan nang pamayanan na gumawa nito.

Ang tagapagpakilos na nangunguna sa pamayanan sa pagpapatupad nang mga pansariling gawain, ay gagawin ito sa pamamagitan nang paggamit nang "pagsasa-ayos", na paraan at hindi ang "pagbibigay" na paraan. Ang pagdala nang mga tao doon sa pagtitipon upang gumawa nang mga pasiya, ay isang mahalagang paraan sa pagsusubaybay nang paglaki nang kakayahan nang pamayanan. Ang pagsasa-ayos nang pagsusubaybay ay maaring gawin nang parehong tagapagpakilos o nang iba na may alam sa nangyayari doon sa pamayanan.

Pinakamaganda, ang pamayanan ay dapat magkikita nang isang beses bawat taon, at pangungunahan nang parehong tagapagpakilos. ang tagasanay ay gumawa nang talaan nang lahat nang elemento sa pagpapatatag nang pamayanan at ipaliwanag ang bawat isa nito kung kailangan. Ang susunod ay talakayin nila kung gaano ka laki ang pagbabago nang pamayanan kung ihambing sa nagdaang taon. Ang talaan nang buong talakayan ay magbibigay nang mga bagay na maaring magamit bilang basehan kung gaano ka laki ang pagbabago, simula nang may talakayan nang nagdaang taon.

Sa totoong buhay, ang tagasanay ay magbabago, ang mga tao nang pamayanan ay darating at lalabas, hindi lahat ay makadalo sa mga pagtitipon, at ang pagsali nang lahat ay mahirap mangyayari, at ang pagbabago na mangyayari sa pamayanan ay naka-apekto sa pananaw at pinagbigyan nang halaga nang mga tao. Ito ay maasahan na, halimbawa, sa maagang panahon, ay dapat alam nang pamayanan ang kanilang kahirapan at tingnan ang paraan na pagtanggap nang tulong sa labas nang pamayanan bilang nag-iisang pamamaraan sa pagpahina nang kahirapan.

Sa bandang huli, sa sandaling ang pamayanan ay nagkaroon na nang tiwala sa pagpapatupad nang mga gawain sa pagtulong nang kanilang mga sarili, kahit hindi parin mawala ang kanilang pag-asa sa panglabas na tulong, ngunit sa kabilang dako, nakikita nila ang kahalagahan sa paggawa nang pasiya na sinalihan nang buong pamayanan, at ang pagkuha at paggamit nang mga nakatagong yaman sa loob nang pamayanan.

Ang Paraan:

Sa pag-umpisa nang pagsusubaybay nang katatagan na kasali ang pamayanan, dapat ay mayrong nangunguna (tagasanay), tagatala at pagtitipon doon sa pamayanan. Maaring umpisahan nang tagasanay ang pamamaraan tulad nang ginamit sa pagpapakilos nang kasapi nang pamayanan.

Ang mga gawain ay pinangungunahan nang pagbuo nang samahan, pagtanong kung ano ang pangunahing problema, pagsulat nang mga sagot sa pisara at walang mga pagpuna, at sa sandaling nagawa na ang pagpasiya, babaguhin nang tagasanay ang mga sagot na problema patungo sac pangunahing pakay nang pamayanan.

Katulad din nang sesyon sa pagsusubaybay nang katatagan nang pamayanan, ipaliwanag nang tagasanay ang mga elemento sa pagpapatatag nang pamayanan, pagkatapos umpisahan nang tagasanay ang pagtanong sa mga kasapi kung mayron bang pagbabago nang bawat elemento at ang kanilang mga sagot ay isulat doon sa pisara.

Tanungin nang tagasanay kung ang elemento na nagkaroon nang malaking pagbabago at alin ang maliit, at kung ano ang dahilan. Ang bawat sagot ay isulat sa pisara, at ang tagatala ay isulat sa kuwaderno, kasali ang mga detalye na maaring di maisulat sa pisara.Ang lahat nang mga sagot ay isulat sa pisara upang malaman kung ang elemento ay may malaking pagbabago at alin ang may maliit.

Siguraduhin nang tagasanay na ang paggawa nang pagsusuri ay pinagkasunduan nang lahat na sumali. Pag mayron nang nangyayaring sesyon noon, ang talakayan ay maaring mag-umpisa sa pag-alam kung saan may malaki ang pagbabago, ang nagyayari ba noon o ang nangyayari ngayon. Dapat siguraduhin nang tagasanay na alam nang lahat na nandoon sa pagtitipon ang bawat elemento nang katatagan nang pamayanan.

Ang ulat ukol sa pinagkasunduan doon sa pagtitipon ay dapat ihanda, sa araw na iyon at basahing muli sa tagasanay at tagatala kung mayron bang hindi naisulat o pagkamali. Pag mayron pang oras, maari itong ipakita sa ilang mga kasapi upang malaman kung mayron pa bang nakaligtaang isali.

Ang ulat ay dapat naglakip nang mga elemento, at mga sagot nang membro sa bawat isa nito. Makita natin na napakahirap sukatin nang laki nang pagbabago, ngunit maraming pagkakaiba sa pag-intindi nang mga pagbabago, tulad nang mga nakikita nang mga tao sa pamayanan.

Magpatawag ka nang pagtitipon sa buong pamayanan bawat taon tulad nang ginawa sa unang pagpapakilos. Gamitin nang tagasanay ang paraan sa pagbibigayan nang kaalaman sa paggawa nito. Isulat nang tagatala ang lahat nang detalye at mga sagot at isulat nang tagasanay ang mga mahalagang bagay doon sa pisara.

Siguraduhin na napagkasunduan nang lahat ang kanilang mga sagot matapos ipaliwanag ang bawat elemento:

  • gaano katatag ang pamayanan ngayon;
  • ano ang pagbabago sa nagdaang labindalawang buwan;
  • ang pagbabago sa nagdaang apat na taon.

Hayaan ang ibat ibang pag-intindi, at kunin ang sagot na pinagkasunduan sa lahat. Hikayatin ang mga mahiyain at tahimik na mga tao upang magsalita.

Isulat ang mahalagang bagay sa pisara at isulat nang tagatala ang detalye nang mga sagot.

Upang mas madali ang paggawa nito, maari mong gamitin ang babasahin sa pagsasanay, Gamit (Porma) sa Pagsukat nang Katatagan, na madaling isulat nang tagasanay ang mga sagot kung gaano ka laki ang mga elemento, sa hindi mo pa ihalo ang kanilang sagot doon sa buong grupo.

Mayron ding bahagi doon sa porma, na ang mga taong marunong bumasa at sumulat ay makalagay nang sariling sagot, sa kanilang pananaw kung ano ang mga dahilan sa kanilang ginagawang sagot sa bawat elemento. Ito ay maaring basahin pagkatapos nang sesyon.

Magkapantay na Kaalaman:

Ang paggamit nang pormal, walang halo, alam nang tagalabas na paggamit nang tanong na paraan ay magbunga nang mali at hindi malinaw na sagot. Sapagkat ang gumawa at gumamit nito ay walang alam sa mga maselang sagot o kaalaman ukol sa pamayanan dahil sa kanilang napkahabang pamamaraan.

Kahit ang mga tao nang pamayanan, ay maari ding makagawa nang maling sagot, dahil pakiramdam nila, sila ay nasa gitna nang pagsusuri, at nais nilang ipakita ang "pinakaganda" sa kanilang pagkatao (katulad nang pagkuha nang larawan).

Sa paggamit nang pamamaraan na kasali ang lahat, tulad nang ipinapayo dito, sa katotohanan magbunga nang mga bagay na pinapanigan at mga hindi malinaw na mga bagay. Upang mapantay ito, aming ipinapayo ang mga kapantay na kaalaman ay dapat ding kunin sa bawat isang elemento nang pagpapatatag nang pamayanan.

Ito ay magkaiba kung anong kaalaman ang nandoon, na may kaugnayan sa kalakihan nang katatagan nang bawat elemento. Sa pangkalahatan, kung gaano kalakas ang pamayanan ganun din kalaki ang kanyang kakayahan, ganun din karami ang kaalaman na nandoon ukol dito.

Ang ibang elemento, ay magkaiba kung gaano sila ka laki na ginamit sa pagkilala nang mga kaalamang mahalaga.

Ang Pagiging Matulungin, isang halimbawa, ay mahirap sukatin, ngunit maaring masukat sa pamamagitan nang mga talaan kung paano ang mga tao magbigay nang tulong sa isang gawain, tulad nang paglikum nang pera, o kung ang ilan sa mga tao ang magbigay nang libring oras sa paggawa nang proyekto.

Mga Bagay na Pinagbigyan nang Halaga sa Lahat ay maaring matala sa mga pagsasaliksik ukol sa antropolohiya; ngunit bihira lang ang mga pamayanan na nagkaroon nang kumpletong talaan ukol sa mga bagay na kanilang pinagbigyan nang halaga.

Pangkaramihang Serbisyo Ito ay mas madaling masukat kung inyong maisulat ang lahat na mga pagamutan, daan, palengke, paaralan, gripo, at palikuran. Ang pagbabago sa loob nang ilang taon ay madaling mabilang sa ganitong paraan.

Pamamaraan sa Pag-uusap, sa magkatulad na katayuan ay madaling isulat kung ilan ay mayrong telepono, ngunit ang kakayahan sa pagsalita, sulat, pakikinig, ay mas tungkol sa katangian nang tao.

Tiwala sa sarili(pangkalahatan o sa iang tao) ay isang napakahirap sukatin na elemento.

Katayuan ay maaring makuha sa pamamagitan nang pagtingin nang mga batas, pamamalakad at alituntunin nang pamahalaan, ngunit mayrong "mahirap" tukuyin doon sa katayuan tulad nang mga hindi naisulat na mga pananaw at ginagawa nang mga pangulo at lokal na namamahala. Ang kaalaman ay madaling maibigay kung tingnan ang mga nakikitang mga bagay (tulad nang paraan sa pag-uusap na elemento) na binanggit sa itaas.

Ginagawa ay maaring masukat kung ang mga talaan ukol sa ginagawa nang tagapagpakilos ay buo at kumpleto. Ang talaan ukol sa tagapagpakilos nang mga pribadong grupo ay mas mahirap sukatin kung ihambing sa mga tauhan nang pamahalaan, ngunit ang mangyayari ay maaring salungat pag ang pribadong grupo at nagkaroon nang kumpletong talan at sa kabilang dako ang ahensiya nang pamahalaan ay wala nito.

Pagpangulo ay maaring masukat sa pamamagitan nang talaan nang mga opisyales na nahalal o hindi pinili nang mga tao, ngunit kung gaano kalaki ang kanilang ginawang pagsasa-ayos nang pamayanan ay mahirap malaman o makita o matala.

Pakikipag-ugnayan, sa magkaparehong katayuan, ay maaring masukat sa pamamagitan nang isang pantay na pagsusuri, sa paggawa nang talaan nang mga taong makapangyarihan , na maaring mapagkunan nang tulong nang mga tao sa pamayanan, ngunit sa talaang ito ay hindi masukat kung gaano ang mga taong ito makatulong nang pamayanan sa pagkuha nang mga kinakailangang kayamanan.

Samahan sa pormal na katayuan, ay maaring masukat at mahambing doon sa una at panghuling talaan upang makita ang pagbabago.

Kapangyarihang Politikal, ay maaring masukat sa pamamagitan nang paglista nang mga nahalal na pangulo ngunit tulad nang pagpangulo, ang mga katayuan nang mga elemento tulad nang gaano ka linaw ang pamamahala at paano pinakilos ang mga tao ay maaring hindi makikita doon sa talaan.

Mga Kakayahan ay mas madaling masukat sa pormal na katayuan, ngunit ang paglista nang mga tao na nagkaroon nang pagsasanay sa isang kakayahan ay hindi makapagbiay sa inyo kung gaano sila ka sipag magtrabaho, ka galing at maasahan sa kanilang trabaho.

Tiwala ay isang pinaghalong pananaw at pinagbigyan nang halaga nang mga tao doon sa pamayanan, at hindi mahahawakan na elemento at mahirap masukat nang pantay. (Ang resulta nang pamamaraan na kasali ang lahat ay dapat makabuo nang katamtamang pagsusukat).

Pagkakaisa, sa magkatulad na katayuan, ay mga bagay na pinagbigyan nang halaga nang buong pamayanan at ipinakita nang mga katangian nang bawat tao.

Kayamanan ay maaring masukat sa pantay na pamamaraan, kahit minsan marami sa mga tao ay ayaw ibigay ang halaga nang kanilang kita, at marami ang di alam kung magkano talaga ang kanilang halaga. At isa pa, ang kayamanan nang buong pamayanan, ang bumuo sa katatagan nang pamayanan at hindi ang kayamanan nang isang tao, at ang pangkalahatang kayamanan ay maaring masukat sa pamamagitan nang pagbigay nang halaga sa bawat pinapatupad na gawain (tulad nang halaga nang pelengke, pagamutan o daan).

Kung tutuusin, napakahirap talaga para sa pamayanan o tagalabas na mananaliksik sa pagbigay nang tamang sukat nang mga mabilang o mailalarawan ukol sa katayuan nang labing anim na elemento sa katatagan nang pamayanan.

Ang pamamaraan na kasali ang lahat, ginagamit nang tagasanay, at kasali ang pamayanan sa paggawa nang pagsusuri, ay maging totoo at makakatulong pag ito ay ginagawa sa magkaparehong sesyon, ang grupo ay gumawa nang pagsusuri sa pangkasalukuyan, isang taong nakalipas, at pang limang taong nakalipas, sapagkat kadalasan mangyayari ang kanilang gagamiting basehan sa pagsukat ay magkapareho sa bawat isa nito.

Isang Balangkas:

Gamitin ang porma tulad nito. Gawin mo ito nang inyong sarili na angkop sa pangangailangan at katayuan. Huwag kalimutan na ito ay pinaliit dito upang magkasiya sa dakong ito.

Panghuli:

Ang dokumentong ito ay hindi pormal na paraan sa pagsasaliksik (kahit ang may-akda ay nagtuturo sa pamantasan na nagsasaliksik at gumawa nang pag-aaral ukol sa tao doon sa Europa, Hilagang Amerika at Afrika), ito ay kasali sa pagsasanay para sa mga tagapagpakilos na gumagawa nang pagpapatatag nang pamayanan. Ngunit sa kabilang dako, ang mga mahalagang paksa tulad nang "Pagbibigay Kakayahan nang Pamayanan" ang ating pinakamahalagang layunin ay hindi gaanong ipinapaliwanag dito.

Sa pagkilala nang labing anim na elemento, at ang kahirapan sa pagsukat nito (pang ating masuri kung naptatag ba talaga natin ang pamayanan), ang tagapagpakilos doon sa pamayanan ay maging maingat sa mga totoong pakay nang kanyang mga gawain, at sa ganun magkaroon nang malalim na kaalaman sa kanyang mga tungkulin. Ito ang ibang dahilan kung bakit namin binanggit yan, kahit ang babasahing ito ay para sa mga tagapagpakilos, ang mga gumagawa nang plano, tagapamahala, tagamasid at mga namamahala ay maari ding gumamit nito.

Ang mahalagang pinapakita nang dokumentong ito, tulad nang pagpapatatag nang pamayanan, ay pamamaraan sa pagsukat nang katatagan nang pamayanan ay dapat kasali ang lahat.

Ang kakayahan nang tagasanay ay dapat hango sa mga gawain sa pagpapatupad nang pagsukat, at pagsasaliksik doon sa mga pagbabago nang mga katangian nang mga tao doon sa pamayanan.

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 09.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsusukat sa Pagbibigay-lakas