Glavna Stranica
 Omogućavajuća Sredina
Prevodi:

English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


PRIPREMANJE DOKUMENTA ZA ZAJEDNIČNI RAZVOJ

Uputstva Za Rukovodioce Ministarstva

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal za Obuku

1. Uvod (Svrha):

U velikom broju projekata, odredjeni ciljevi mogu biti vezani za promenu sredine (političke i administrativne) u okviru zajednica u kojima se intervencija sprovodi. Oni mogu obuhvatiti, na primer, "promenu rukovodioca, tehničkih stručnjaka, i službenika od snabdevača do podstakača samopomoćnog pristupa." Ostali ciljevi mogu biti vezani za razvoj i sprovodjenje programa i akcija za unapredjenje siromašnih zajednica od strane bitnih ministarstava i odeljaka, i za rukovodjenje organizacija u sprovodjenju njihovog rada.

Da bi se uspostavila pravna osnova a i da bi se vlada postavila u rukovodeću ulogu u zajedničnom razvoju, neophodno je imati zvaničan stavni dokument, odobren od vlade, koji detaljno navodi principe na kojima je zajednični razvoj baziran.

Ovaj dokument navodi neka uputstva i predloge za kreiranje tog dokumenta (kreiranje novog ili reviziju postojećeg). Kao i sa većinom uputstava u ovoj seriji, ovo nije definitivan dokument. Ovaj dokument zahteva vaš doprinos, i biće obnovljen na osnovu vaših i od ostalih iskustava. Molimo vas da se angažujete u dijalogu.

Sastav ovog dokumenta je jednostavan: (1) on započinje sa predlozima o procedurama u kreiranju, razvoju, uredjivanju, doterivanju takvog stavnog dokumenta; (2) on diskutuje o temama koje mogu biti detaljnije pokrivene u razvoju ovog dokumenta; i zatim (3) se završava sa nekoliko predloga za čega se ovakav dokument može koristiti.

2. Procedure:

Da bi obezbedili da dokument bude sveobuhvatan, koristan, bitan i odraz "volje ljudi," njegova proizvodnja bi trebala biti učesnička koliko god je to moguće. Učesnici u njegovom kreiranju i razvoju definitivno nebi trebali biti samo službenici, ili samo osoblje angažovano u zajedničnom razvoju, ili bilo koja specifična profesionalna grupa ljudi; učestvovanje bi trebalo obuhvatiti zainteresovane stranke na svim stepenima: zastupne grupe, zajednično bazirane organizacije i izvršne odbore, gradjanske grupe, poljoprivrednike, zdravstvene radnike, nepismene, pravnke, lokalne vlasti, državne i internacionalne organizacije, studente, učitelje; drugim rečima ljude iz svih sfera života.

Potpuno učestvovanje od strane svakoga (koji su prethodno navedeni) je nemoguće. U realnosti je najbolje uspostaviti proceduru koja dozvoljava da najveći broj zainteresovanh ljudi učestvuje. Mala "operativna grupa" sastavljena od, na primer, četiri osobe, bi trebala biti zadužena za kreiranje i proizvodnju dokumenta. Operativna grupa bi trebala obuhvata barem jednog profesora (obrazovanog u zajedničnom razvoju), profesionalnog zajedničnog radnika, i činovnika pri privatnoj organizaciji. Zadatak operativne grupe bi trebao biti da proizvede prvu grubu skicu, preda je svima za pregled, uspostavi seriju radionica za uredjivanje i finalizovanje ovog dokumenta, i da pripremi kopiju koja će biti dostavljena skupštini.

Kada je dokument završen, on bi trebao biti dostavljen ministarskim službenicima da ga oni predaju ministarstvu, za prezentaciju u skupštini, za njegovo odobrenje. Uz njega se mogu dostaviti bilo koji bitni dokumenti za članove skupštine (na primer: opisi i analiza uslova i potreba; relativne prednosti podsticanja učestvovanja).

3. Sadržaj Dokumenta:

Zbirka predmeta koji bi trebali i koji nebi trebali biti obuhvaćeni u ovakvom dokumentu slede. Ova zbirka nije završena. Vaše sopstveno iskustvo u zajedničnom razvoju ili u izradi ovog dokumenta je važan izvor dodatnih predmeta za ovaj spisak. Molimo vas da doprinesete svoja iskustva ovom spisku.

3.1. Stav Bi Trebao Biti Stav:

Ovaj dokument bi trebao biti odraz državnog stava. Kao "test" toga da li bi nešto trebalo biti obuhvaćeno u sadržaju ovog dokumenta, pitajte sebe pri svakoj rečenici: "Da li ova rečenica iskazuje šta bi trebalo biti uradjeno, ili šta nebi trebalo biti uradjeno (od strane koga, sa kime ili kroz koga)?" Mnogi dokumenti su razvodnjeni sa opisnim materijalom o sociologiji ili istoriji zajednica ili zajedničnog razvoja. Ovaj dokument nije studentsko delo; opisni i analitički materijal može biti dostavljen u "profilnom" dokumentu (da ubedi članove skupštine da je zauzimanje i izlaganje stava potrebno) ali nebi trebalo biti izloženo u ovom dokumentu.

3.2. Jasnost i Preciznost Definicija:

Zajednični razvoj i zajednično učestvovanje su oštećeni sa različitim i suprotnim tumačenjima. Upotreba ključnih reči u tekstu dokumenta bi trebala biti precizna, specifična i jasna. Reči bi trebale biti podržane spiskom definicija koji je prikačen uz dokument i odobren kao neophodni deo dokumenta. Reči i fraze objašnjene u ovom spisku bi trebale da obuhvate sledeće:

Odgovornost, animacija, sposobnost, zajednično bazirana organizacija, zajednica, zajednično unapredjenje, zajednično upravljanje, konsultacija, razvoj, opismenjavanje, ljudska naselja, stvaranje prihoda, intervencija, lokalna vlast, mobilizovanje, privatna organizacija, učestvovanje, partnerstvo, siromaštvo, održivost, obuka, providnost, organizovanje jedinstvenosti, i dodata vrednost. Vi možete dodati druge ključne reči i koncepte ovom spisku.

Sve definicije, i upotreba ovih reči u tekstu, bi trebale biti jasne i bez mogućnosti da se protumače na više načina. To će pomoći da se izbegnu pogrešna tumačenja i preuzimanje pogrešnih ili suprotnih akcija od strane tih koji treba da sprovedu zajednični rad.

3.3. Privatne Organizacije:

Ove organizacije postoje i nigde se nemrdaju. One rastu u broju, veličini, uticaju i moći. Vlade nemaju sredstva, fleksibilnost, ili mandat da sprovedu sav zajednični posao bez pomoći ovih organizacija. Te koje su zrele, profesionalne, etičke, i orijentisane na razvoj će želeti da budu integralni deo zemljinog stava u području otklanjanja siromaštva, zajedničnog unapredjenja i demokratizacije. One će na dobro sastavljen stavni dokument gledati kao na preko potrebno razjašnjenje o uputstvu u njihovim aktivnostima i radu.

Ne samo da bi predstavnici ovih organizacija trebali bit pozvani da učestvuju u pripremi ovog dokumenta, nego bi važan deo ovog dokumenta trebao biti posvećen uputstvu namenjenom državnim i internacionalnim organizacijama. Ako ništa drugo, ovaj dokument bi trebao da predstavi podatke koje bi ove organizacije trebale pribaviti za ministarstvo; uključujući: ciljeve, metode, područja delatnosti, rezultate aktivnosti, nadgledanje i ocenjivanje, u obliku planova, budžeta, i izveštaja. Kvartalni izveštaji, svaka tri meseca, su preporučljivi.

Ministarstvo, zauzvrat, ima ulogu u sakupljanju i sažetku izveštaja svih organizacija, procenjivanju područja (profesionalno i geografski) u kojima ima nedostataka i u snabdevanju ovih organizacija sa uputstvima.

3.4. Komunikacija i Povezanost:

Ministarstvo bi trebalo da podstiče podelu i razmenu iskustva i stručnosti medju svim opštinskim službenicima koji rade na zajedničnom razvoju i svim organizacijama koje su angažovane u zajedničnom radu. To bi moglo biti u obliku periodičnog biltena, sa povremenim kratkim vestima. Godišnji sastanci su takodje korisni.

Ministarstvo bi takodje trebalo da bude vodja u korišćenju elektronske tehnologije, kroz uspostavljanje i održavanje internet sajta gde su podaci stavljeni na raspolaganje, kao i materijal za obuku i iskustvo podeljeno od strane opštinskih službenika i organizacija.

3.5. Obuka i Nadogradnja:

Vlada bi trebala da bude centar (snabdevač) obuke i nadogradnje profesionalnih veština i stručnosti zajedničnih radnika u okviru i izvan vlade. (Zajednični radnici lako mogu postati ustajali, i izgoreni, i obuka je jedan načih da ih osvežite). Mnoge takve usloge su na raspolaganju, često besplatno, što je uglavnom nepoznato zajedničnim radnicima.

Vladin cilj bi trebao biti stalna nadogradnja i obnavljanje profesionalizma radnika na polju angažovanih u zajedničnom razvoju, sticanje znanja o novim metodama i tehnikama kako se one razviju, i integracija praktičnog iskustva sa teorijom i knjigama.

3.6. Svrha:

Svrha ovog dokumenta bi trebala biti jasno izložena. Njegova svrha je da razjasni i pismeno iskaže zemljine stavove vezane za zajednični razvoj. Ovaj dokument bi trebao da ističe unapredjenje nad zavisnošću, providnost nad skrivanjem, afirmativnu akciju ka ravnopravnosti medju polovima, dobrom upravljanju, demokratizaciji i planiranju.

3.7. Uloge Učesnika:

Jedno poglavlje u ovom dokumenti ili (još bolje) prilog bi trebao da odredi uloge ključnih učesnika i svih zainteresovanih stranki. Kako je svaka uloga opisana i utvrdjena, veze medju tim ulogama bi takodje trebale da budu skicirane. Spisak bi trebao da obuhvati: članove zajednice, rukovodioce zajednice, koordinatore, opštinske i regionalne vlasti, predstavnike donora, izvršne agencije, sprovodne agencije, lokalnu vlast, ministre, mobilizere/animatore, službenike pri organizacijama, političare, više službenike, izvršne odbore, i druge učesnike u zajedničnom razvoju.

Spisak bi trebao da obuhvati vladino i privatno osoblje i zainteresovane stranke.

4. Korist:

Ovakav dokument, čak ukoliko je i odobren od strane skupštine, neće imati nikakvog efekta ukoliko je zaturen i ignorisan. Njegova korist će uglavnom zavisiti od toga šta se sledeće uradi sa ovim dokumentom. Ovaj dokument nebi trebao samo biti pročitan, nego takodje diskutovan i razumljen, ne samo od strane zajedničnih radnika, nego i od strane njihovih nadzornika, rukovodioca, i službenika, na svim nivoima, koji imaju kontrolu nad ili uticaj na šta se dešava u zajednicama.

Proizvodnja dokumenta se treba uzeti kao šansa da se zastupe principi koje dokument sadrži. Mnoge kopije, svaka sa sjajnim koricama i nekoliko crteža, bi trebala biti izštampana i stavljena na raspolaganje u knjižarama, po jeftinoj ceni, širom zemlje. Besplatne kopije bi trebale biti poslate svakoj opštinskoj kancelariji i svakoj privatnoj organizaciji angažovanoj u zajedničnom razvoju.

Nekoliko radionica, na državnom i opštinskom nivou, uključujući sve stepene zainteresovanih stranki bi trebale biti održane. Ove radionice nebi trebale biti ograničene samo na upoznavanje javnosti sa stavovima, nego bi trebale da izazovu učesnike da formulišu programe (za njihove opštine, i za čitavu zemlju) za unapredjenje zajednice, bazirane na principima objašnjenim u dokumentu.

Ministarstvo može sve to da uradi, proizvede, odobri i primeni ovakav dokument, bez potrebe da poveća svoj budžet. Mnogi spoljni donori (vlade, Ujedinjene Nacije, privatne organizacije) su voljne da doprinesu takvom radu, dok god ministarstvo iskaže rukovodstvo, motivaciju, privrženost i volju da tako nešto poduzme i sprovede.

5. Zaključak:

Ovakav dokument je neophodan da se razjasni, zastupi i podrži unapredjenje siromašnih zajednica u zemlji. Njegova proizvodnja i sadržaj bi trebao da uključi masu ljudi. Njegova proizvodnja bi trebala da bude učesnička koliko god je to moguće.

Ovakav dokument bi trebao biti odobren od strane vladinog najvišeg tela za donošenje zakona, i zatim raspodeljen svim opštinama i svim privatnim organizacjama u zemlji, i napravljen temom radionica širom zemlje. Njegov posao je da razjasni viziju stanovnika o njihovom sopstevnom učestvovanju u njihovoj sopstevnoj sudbini.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica

 Omogućavajuća Sredina