Pàgina d'inici


Traduccions:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents d'utilitat

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


CAPÍTOL 6

Altres temes importants

Formar-se per enfortir-se; Metodologia de formació en gestió de comunitats

pel Dr. Phil Bartle

Traduït per Alba Mena


6. Altres elements importants de la formació:

Aquest capítol tracta breument alguns dels temes que es treballen als tallers i a les sessions de formació informals en comptes de a la formació en gestió, a diferència del que hem descrit en els apartats anteriors. Només en farem una llista perquè ja estan explicats més detalladament en altres documents del PGC.

6.1. Discriminació sexual i grups desfavorits:

La participació de dones, minusvàlids, joves sense drets, grups amb baixos ingressos i altres grups igual de vulnerables és un element clau de la formació en gestió de comunitats.

Des del punt de vista dels drets humans, s'hauria de considerar aquesta gent els beneficiaris principals de cada projecte comunitari i no incloure'ls com a participants. A més, l'exclusió d'aquests grups contribueix en general a la pobresa i a la manca d'eficàcia.

És molt pràctic explotar aquests recursos que potser s'haurien passat per alt o perdut a causa de tradicions existents o d'actituds antiquades.

6.2. Desenvolupament ecològicament adequat:

La formació en gestió de comunitats també procura no danyar el medi ambient.

El reciclatge de les escombraries, per exemple, si s'organitza bé, permetrà l'explotació d'un recurs de la comunitat que molt sovint es passa per alt. La protecció dels recursos tant renovables com no renovables també resulta econòmic per a la comunitat a la llarga.

Conscienciar a la gent sobre els problemes ecològics durant la formació en gestió de comunitats és promoure aquest principi de gestió.

Il·lustració 15: Formació tècnica; Aprendre a reciclar residus:


Il·lustració 15: Formació tècnica; Aprendre a reciclar residus:

6.3. Supervisió:

La supervisió del progrés de qualsevol projecte o activitat ha d'estar inclosa en la seva planificació i implementació. Per tant, s'inclou també en la formació en gestió de comunitats. Els membres de la comunitat s'haurien d'ocupar de la supervisió, a més de la resta de participants representats pels signataris del contracte comunitari i també algú dels donants o un delegat seu.

Per a més informació sobre com mesurar un augment de la força d'una comunitat, vegi Mesurar el progrés: evaluació de l'enfortiment de les comunitats.

La manera de supervisar i institucionalitzar la supervisió i l'avaluació és una part de la formació en gestió de comunitats. Els instructors, en qualitat de moderadors, han de persuadir els membres de la comunitat (a través de les sessions de pluja d'idees, per exemple) perquè siguin ells qui decideixin què s'ha de supervisar.

6.4. Comptabilitat financera transparent:

Si hi ha un factor que pot conduir a una paràlisi prematura o a la cancel·lació de les activitats comunitàries és la sospita de malversació de recursos i per tant la fi de la sostenibilitat.

La formació en gestió de comunitats promou primer la conscienciació per a la necessitat d'una comptabilitat transparent; perquè d'aquesta manera els seus membres puguin veure per si mateixos que els recursos destinats a ells s'utilitzen realment pel projecte i no per altres coses. Un cop assumida la idea, hom pot ocupar-se de "com" dur una comptabilitat transparent: mitjançant l'ús de llibres de doble entrada sense cap error, comprovant la relació entre les entrades i els rebuts i presentant declaracions exactes i vàlides de l'estat financer i de les despeses pressupostades.

Decisions com la d'enviar còpies de les declaracions de l'estat financer (a on i a qui) i informar oralment en les reunions comunitàries es prenen durant les sessions de pluja d'idees mentre el moderador guia els membres en el perquè i el com.

6.5. Programa de registres financers i informes:

Una part essencial del programa per a l'enfortiment d'organitzacions basades en la comunitat (OBC) consisteix a ajudar-les perquè desenvolupin les habilitats necessàries per registrar i informar sobre les transaccions financeres. Aquesta estratègia està dividida en dues parts. La primera estableix que és obligatori participar amb les OBC per signar els contractes que inclouen un registre i un informe apropiats de les transaccions financeres. En segon lloc, nosaltres oferim la formació en comptabilitat elemental i procediments de redacció d'informes.

El contingut de la formació s'hauria de plantejar perquè el puguin entendre de seguida persones amb un nivell d'educació més aviat baix. És possible que adquireixin coneixements bàsics de matemàtiques (com aprendre a llegir i a escriure però amb números), però no seran gaire avançats. El contingut, en forma de dossiers, hauria d'estar pensat perquè es pugui utilitzar de daltabaix de la nostra piràmide de mobilització i així els coordinadors l'entenguin i guiïn els ajudants i aquests, els activistes perquè finalment activistes, ajudants i coordinadors puguin guiar els membres executius de cada OBC.

La formació inicial per cada OBC hauria d'incloure ajudes, material bàsic necessari per dur un registre de les transaccions com, per exemple, un llibre major, bolígrafs, quaderns de rebuts i fulles de paper.

En la formació, també s'hauria de fer èmfasi en la comptabilitat i la transparència. El nostre objectiu no és ensenyar coneixements esotèrics als individus, sinó utilitzar la formació per promoure la potenciació comunitària com una part de la formació en gestió de comunitats i assegurar així que els comptes del projecte de la comunitat siguin precisos i els puguin entendre (i per tant controlar) tots els membres de les comunitats implicades.

La formació no hauria de prendre un "enfocament de tipus magistral", en què l'instructor diu als participants què han de fer. L'estil de les sessions tampoc no hauria d'"afavorir" només que el líder obtingui informació dels membres, sinó que aquests posin "mans a l'obra" i emplenin llibres majors, preparin declaracions de l'estat financer i instruments comptables i acompanyin els informes verbals dels escrits de la mateixa manera que ho farien en una reunió real de la comunitat.

La formació hauria de tenir una funció encoratjadora i de suport. Per tant, ni als moderadors ni als instructors, no els està permès criticar o contradir els participants. Si aquests cometen errors, els instructors han demostrar simplement quina és la manera correcta o apropiada de procedir o les habilitats que s'hi han d'emprar. Tant instructors com moderadors haurien d'aplaudir sincerament cadascun dels èxits i insistir sovint que tenen la capacitat de portar els comptes com cal, preparar informes apropiats i mantenir la transparència, sobretot de cara als membres de la comunitat.

6.6. Tallers de formació de coneixements financers:

En primer lloc, el taller hauria de ser a nivell nacional i intern perquè tots (coordinadors, ajudants i almenys un activista en cap de cada zona) puguin assistir-hi. Encara que cap d'aquestes persones hauria d'encarregar-se dels comptes comunitaris, tots han d'estar familiaritzats amb els coneixements i els procediments necessaris per formar les OBC, perquè així aquestes puguin fer-se responsables dels comptes dels seus propis projectes.

Els qui realitzin aquest primer taller haurien d'aprofitar el que n'han après per formar, encoratjar i supervisar les OBC que porten el control dels comptes dels seus projectes. Aleshores s'haurien d'organitzar diversos tallers a nivell regional adreçats als implementadors de projectes comunitaris. Entre els participants hauria d'haver-hi com a mínim entre tres i cinc membres del comitè executiu de cada OBC. A més, el tresorer i el president o el vicepresident o el secretari de l'organització hi haurien d'estar inclosos. Recomanem que almenys un altre membre de la comunitat que no pertanyi al comitè executiu també hi assisteixi. Els ajudants i els activistes poden fer de moderadors i col·laborar amb el coordinador i l'instructor principal de cada taller regional. La resta d'activistes que no van anar al primer taller també haurien d'anar al següent.

Els membres executius de l'OBC en són l'eix central i un taller com aquest hauria de reunir els dels diferents projectes basats en la comunitat (la qual cosa asseguraria resultats importants com a conseqüència de compartir experiències diferents però relacionades).

Els coordinadors, d'una altra banda, haurien d'organitzar trobades amb els executius de les OBC per fer un seguiment i analitzar els llibres majors i altres registres. També és la seva responsabilitat facilitar informació de retroacció a les OBC per tal de produir informes financers. En aquesta informació s'haurien d'incloure comentaris escrits d'alguns informes i comentaris orals de tots els informes que es van entregar. És important que la retroacció sigui encoratjadora, útil i serveixi d'ajuda. Així mateix, tot i que s'ha d'evitar criticar, aquesta informació de retroacció ha de servir per indicar tants punts positius com sigui possible i, si cal, per suggerir idees per millorar. Ajudants i activistes haurien de ser encoratjats per facilitar la informació d'una manera semblant a la dels coordinadors.

El contingut de la formació financera es troba a l'apèndix 3 i també en el document "Formació financera per a OBC".

Il·lustració 16: Supervisió i avaluació de la comunitat:


Il·lustració 16: Supervisió i avaluació de la comunitat

6.7. Informar:

Les transaccions no haurien de ser les úniques que es registrin amb exactitud i siguin transparents per tots els implicats; hauria de ser el mateix per qualsevol activitat i succés relacionat amb els objectius de la comunitat. Una vegada més, els instructors són els encarregats d'explicar per què i com s'ha de procedir durant les sessions de pluja d'idees.

La preparació d'informes escrits és una part de la formació essencial en gestió. La reproducció i distribució d'informes narratius s'ha d'incloure en propostes i contractes. Vegi Redacció d'un informe.

6.8. Coneixements de gestió del personal:

Com més gran és el projecte o l'activitat de la comunitat, més complex es torna. Molta gent farà moltes coses diferents (accions) per aconseguir els objectius i contribuir a l'èxit del projecte. La gestió de persones exigeix uns coneixements específics.

El comitè executiu de l'OBC, sobretot, però també molts dels seus membres poden contribuir a millorar la gestió del projecte (i més tard altres activitats comunitàries) si han après com gestionar correctament. L'ús adequat de l'elogi i l'encoratjament i evitar les crítiques i les queixes, per exemple, no són només bones maneres; són bones eines de gestió de personal. I formen part de la formació.

6.9. Organitzar els voluntaris:

Com ja hem dit abans, saber com cal gestionar és necessari per completar qualsevol projecte comunitari. No obstant això, el treball voluntari (donat) és un cas especial. Fer-se càrrec del treball voluntari, inclòs el comunitari que aporten grups de voluntaris sense preparació, de les donacions en forma de treball especialitzat i assistir a reunions executives de planificació exigeix una sensibilitat preparada per sobre, fins i tot, de la necessària per dirigir el treball remunerat.

Recordi que el premi per fer una feina remunerada és simplement una paga o el salari (i la satisfacció d'haver treballat) mentre que la recompensa pel treball voluntari és la sensació de realització i agraïment. Els organitzadors d'un projecte comunitari han d'entendre que els seus elogis i l'expressió sincera del seu agraïment, en públic, són necessaris per aconseguir i mantenir el treball voluntari.

6.10. Recaptació de fons:

De la mateixa manera que els organitzadors d'un projecte comunitari han de saber com funcionen la mobilització, la gestió de les donacions de recursos, treball, terra, eines i transport, i les reunions de planificació, també han de saber o aprendre com aconseguir diners. En aquest cas, un moderador hauria d'estar familiaritzat amb més d'un mètode per obtenir finançament.

Mitjançant una sessió de pluja d'idees, el moderador no pretén fer un discurs ni una xerrada a l'OBC sobre com aconseguir diners, sinó que demana als aprenents que proposin idees i suggereixin. Gràcies a la definició de categories per recaptar fons, el moderador pot extreure a l'OBC estratègies específiques i alhora estimular-la amb noves i interessants perspectives sobre com obtenir recursos econòmics.

Avui dia s'organitzen congressos sobre el finançament de les ONG del tercer món. Fins i tot existeix una ONG a l'Índia que només es dedica a recaptar fons per a altres ONG. Les possibilitats són sorprenentment nombroses i interessants.

Un dels documents que tracta el tema de com aconseguir recursos és "Recaptació de fons per a OBC".

6.11. Registres de la formació:

S'hauria de deixar un "rastre de paper" en acabar totes les activitats formatives, el primer dels quals seria la proposta per escrit dels tallers de formació. Cada taller hauria d'estar precedit d'una proposta de taller de formació,

la qual no ha de consistir només en un pressupost, sinó que ha d'incloure també un propòsit, objectius específics, la identitat dels participants, el criteri de selecció d'aquests, el contingut de la formació, l'estil (grups petits, activitats), el calendari, els resultats esperats, l'experiència dels moderadors, la disponibilitat de personal o instructors i quins complements docents seran necessaris (retroprojectors, vídeos, pel·lícules, retallables, dansa i música).

Vegi Preparar un taller. Després de cada taller, el coordinador (amb la contribució dels moderadors i d'un informe escrit per l'instructor principal) hauria de redactar un informe,

que no pot ser només una llista de les activitats que s'han realitzat. Cadascun hauria de ser analític i centrar-se en els resultats de les activitats i en quin grau s'ha arribat a complir els objectius del taller.

6.12. Mantenir l'interès de la comunitat:

La manera més fàcil perquè una comunitat perdi l'interès en un projecte és suspendre l'acció per un període massa llarg de temps (eslògan: "Encara que vagi pel bon camí, si no es mou de pressa, aviat l'atraparan"). Els organitzadors del projecte poden aprendre mètodes per mantenir l'acció i l'interès amb l'ajuda d'un instructor que utilitza les sessions de pluja d'idees per extreure plans dels propis organitzadors, sempre que l'acció s'aturi.

Poden mantenir l'interès de la comunitat planificant primer el projecte per assegurar-se que no només es progressa, sinó que el progrés és evident per als seus membres. L'instructor pot recordar-ho als aprenents a l'hora d'ajudar-los a decidir com planificar el seu projecte comunitari i, una vegada més, sempre que les coses s'endarrereixin massa.

––»«––

Il·lustració 17: Informar a la comunitat:


Il·lustració 17: Informar a la comunitat

Nota: Per copiar o baixar les imatges a través de la seva URL, cliqui amb el botó dret sobre la imatge i esculli l'opció "Desa la imatge com a..." del menú desplegable. Vegi també Il·lustracions del Cicle de Potenciació comunitària , Il·lustracions de desastres, Il·lustracions sobre la generació d'ingressos i Més il·lustracions per aconseguir grups d'imatges sense text. En pot descarregar les imatges per crear el seu propi material de formació.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 02.02.2011

 Inici