Pangunahing Pahina
 Kredito
Mga Salin

Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

mga laman:

PAGBUBUO AT PAGLILINANG NG GRUPO

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Desiree Yu


Sangguniang Dokumento

Introduksyon

Ang mga tip na nakapaloob dito ay karagdagan lamang sa iyong mga kasanayan at karanasan bilang isang tagapagpakilos ng komunidad.

Binibigyan diin dito ang pagmomobilisa ng pagbuo at pagpapakilos ng mga grupo na mamalakad ng kredito para sa mga maliliit na indibidual na negosyante, at hindi lamang ang tradisyonal na pagpapakilos ng pagpapalaganap ng yaman ng komunidad.

Ang dokumentong ito ay may apat na bahagi: (1) pagbubuo ng mga grupo, (2) pamamahala ng mga grupo, (3) pagsasanay ng mga grupo, at (4) mga miting

1. Pagbubuklod o Pagsasama-sama

Ang bahaging ito ay mayroong mga tips at ideya sa pagbubuo ng mga grupo para sa pagpapalago ng yaman.

Ang mga grupo ay kinakailangang (a) magorganisa at bigyang gabay ang mga kilos, (b) itaguyod at pasiglahin ang pagiipon at pamumuhunan, (c) para sa pagsasanay ng mga miyembro sa mga kailanganang kaalaman, at (d) pagbibigay daan sa pinansyal na pangangailangan nga mga maliliit na indibidual na negosyante.

Depinisyon ng Grupo

Para sa ating layunin, ang grupo (na di kukulang ng limang katao) ay ang mga taong nagbuklod na sumali nang malaya at sa sarili nilang kagustuhan, na may diwa ng kooperasyon na inilalahad sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa, kapatiran, pagiging tapat at hustisya; magsamamang magtrabaho para sa ikabubuti ng lipunan at ekonomiya.

Iba-iba ang bawat kaso, maaring ito ay isang grupo ng mga kababaihan na nakarehistro sa National Council of Women, Departamento ng Pagunsad ng mga Distrito ng Komunidad, isang tradisyonal na credit rotation group, o inpormal na grupo ng mga indibidual ng komunidad para sa pagpapaunlad nito.

Ang Pangangailangan ng Pagbubuo ng mga Grupo

May iba't ibang dahilan kung bakit nagbubuklod o bumubuo ng grupo ang mga tao:
 • Kapag kabilang ang isang tao sa isang grupo, mas mabilis niyang maabot ang mga pangangailangan at serbisyo kumpara kung mag-isa lang niya itong gagawin
 • Ang mga miyembro ng grupo din ang sariling kumakalap ng mga limitadong kukunang-yaman, magmay-ari at pamahalaan nang sarili bilang grupo upang masugpo ang kahirapan, kakulangan ng pagkain kahinaan bilang indibidual laban sa iba't ibang aspeto ng kalakaran, kawalan ng trabaho at mababang pagtingin sa sarili;
 • Ang mga grupo ay maari din maging labortaryo ng kaalaman, pagtataguyod ng mga kaalaman tulad ng pamamahala ng negosyo at pagresolba ng mga problema
 • Ang mga grupo ay maari ding maging mekanismo ng pagtanggap ng mga kukunang yaman mula sa gobyerno at ahensya ng NGO
 • Ang grupo ay maari ding maging daan para sa mas maraming kababaihan maging negosyante
 • Nababawasan nito ang mga gastusin pangadministrasyon sa mga transakyon ng pautang
 • Nababawasan din ang di-pagbayad dahil bilang isang grupo ang pananagutan
 • Ang grupo ang daan para sa daloy ng impormasyon.

Kaya importanteng maintindindihan at mahikayat ang mga taong nanirahan sa komunidad na may mababang kinikita sa importansya ng sama-samang pagpupunyagi sa pagtalakay ng mga problema na mahirap magawa kapag ika'y nag-iisa, sa pamamagitan ng boluntaryong pagambang ng lakas para mapadami ang daan sa pagkamit ng pagsasanay sa pamamahala ng negosyo, sa mga pasilidad pampautang at kalakaran, at nararapat na teknolohiya.

Ang tungkulin bilang isang tagapagpakilos ay itaguyod ang gana at pagsasakilos.

Pagbubuo ng Grupo:

Ang pagkakaroon ng pisikal na interaksyon base sa tulad na pangangailangan o problema ang pangunahing dahilan nagbubuklod ang mga tao maging isang grupo.

Kung mas maraming gawain ang pinaghahatian ang mga indibidual, mas dadami ang kanilang interaksyo, at mas lalaki din ang probabilidad na bubuo sila ng grupo. Nadidiskubre ng mga tao ang tulad na interest, mga kinagigiliwan at kina-aayawan, mga ugali at sentimiyento sa pagkakaroon ng interaksyon.

May mga importanteng elemento na nakakahikayat sa mga tao bumuo ng grupo.
 • Pisikal na kalapitan ng lokasyon sa bawat isa: Mga taong naninirahan sa iisang baryo ay mas posibleng bumuo ng grupo kaysa sa mga taong naninirahan sa iba't ibang baryo
 • Pisikal na atraksyon: Mga indibidual na may atraksyong pisikal sa isa't isa ay maaring bumuo ng grupo tulad ng mga kabataang kalalakihan at kababaihan
 • Gantimpala: Pagkakamit ng pangangailangang pang-ekonomiya at panlipunan
 • Suportang panlipunan: na nabibigay ng mga miyembro sa panahon ng kahirapan.

Para makabuo ng grupo para sa pagpapalago o paglikha ng yaman, dapat maisaayos ang mga sumusunod:
 • Ang pagiging miyembro ay dapat bukas at boluntaryo
 • Dapat walang politikal or relihiyosong motibong makakasagabal
 • Dapat nararamdaman ng bawat miyembro ang pangangailangan nilang bumuo ng grupo para makamit ang mga layunin
 • Dapat demokratiko ang papamalakad ng grupo ayon sa demokratikong pamamaraan ng mga miyembro
 • Ang mga miyembro ay dapat napagbigay-alam at batid.

Ang kakayahan at ugali ng bawat isa at ng tagapagpakilos ay importante sa ikatatagumpay ng grupo.
Ang mga susunod ay ilan lamang sa mga punto na bilang isang tagapagpakilos, kailangan mo maging:
 • Mapagpasensya (Ang mga tao ay sadyang mabagal magbago; huwag mashadong madaliin ang proseso)
 • Pakikiramay (Kailangang maintindihan mo ang mga miyembro ng komunidad at ang kanilang mga problema; ang kakayanang makita ang problema sa kanilang paningin)
 • Kaalaman sa Kalakaran (Kailangan mong maintindihan nang lubos ang kalakarang bahagi ng mga aktibidades na hinaharap ng grupo, at ang abilidad na maipaliwanag sa simpleng termino)
 • Pangako (Kailangang buo ang iyong paniniwala sa ginagawa mo at ang kusang-loob na gawin nang maayos)
 • Pagiging Totoo (Ang tulong na binibigay ay kailangang praktikal at abot-kaya)
 • Respeto (Ang mga tao ay maaring mahirap lamang ngunit sila ay hindi bobo at kinamumuhian ang "pagiging amo" na pakikitunggo sa kanila at maaring paghinalaan ang "alam-ko-ang-lahat" na pakikitungo)
 • Dangal at Integridad (Ang iyong reputasyon ang iyong pinakaimportanteng aset bilang isang tagapagpakilos.)

Kailangan ng oras at kakayahan ang pagbuo ng grupo. Kailangang madalas dumalaw at gumulgol ng maraming oras ang tagapagpakilos sa komunidad kung nasaan ang grupo, bigyan oras makipagusap at kilalainin ang mga tao. Maaring pumalpak ang mga ato kapag ito ay minadali. Mahirap bumuo ng matagumpay at tumatagal na grupo.

Sundan ang mga sumusunod na hakbang upang maitukoy ang mga interesadong tao bumuo ng grupo sa komunidad:
 1. Makipagkita sa mga lokal na konseho at nakatatanda: (Lapitan ang mga puno ng lokal na konseho at mga nakatatanda at ipakilala ang ang iyong misyon at himingi ng miting sa mga interesadong miyembro ng komunidad)
 2. Makipagkita sa mga miymembro ng komunidad: (makipagkita sa mga miyembro ng komunidad upang buuang maipahayag ang iyong misyon, anong nais mong gawin, at kung paano mo ito gagawain)
 3. Makipagkita sa mga interesadong miyembro: (Muling makipagkita sa ibang araw sa mga miyembrong interesado (babae at lalaki) ng komunidad na gustong makilahok sa programa. Isulat ang mga pangalan, adres, edad, at mga pinagaabalahang aktibidades at kasalukyang lebel ng operasyon).

Mga Rikisito sa Pagiging Miyembro

Ang miyembro ay maaring lalaki o babae, hindi baba ng 18 ang edad, at may parehong layunin (tulad ng maging independensiyang negosyante), makilahok sa mga katulad na aktibidades, at gustong makipagtipon at makitrabaho.

Ang grupo ay mas magiging posible at matatag kapag ang mga miyembro ay:
 • nakikilahok na sa mga aktibidades
 • katanggaptanggap sa iba pang mga miyembro ng grupo
 • may paninindigan, naiintindihan at may tulad na pananaw sa pagsugpo ng kahirapan
 • tapat at may mabuting asal
 • masipag

Ang mga sumusunod ay ang mga masasamang karakter ng mga tao na maaring magpabagsak o sumira sa grupo:
 • mga lasenggo
 • mga drug adik
 • mga hindi nagbabayad ng utang
 • mga hindi marunong rumespeto na tao
 • mga tamad
 • mga hindi tapat na indibidual.

Hindi mo trabaho ang tumukoy kung sino ang maari at di maaring sumali sa grupo. Ika'y gumagabay lamang sa pagbuo ng grupo. Gamit ang sistema ng pagbubuo ng Trust Groups dito. Ipasulat mo sa mga miyembro ang mga pangalan ng lima o anim na tao na kampanteng silang ipagkatiwala ang pera nila.

Ang mga taong may masamang ugali ay madalas hindi nasasama sa pagbuo ng trust groups, at ang mga taong may mabuting ugali ay madalas na nasasama. Kapag may umangal sa di nila pagsali, sabihin mo na lamang na hindi nasama sa balota ang kanilang pangalan.

2. Pamamahala ng Grupo:

Pano mamahala ng isang grupo? Ang pagbubuo ng grupo ay karaniwang hindi ganun kahirap; ang problema ay kung pano ito pamamahalaan upang ito ay tumagal at maging matatag na kayang sustentuhan ang sarili at maging permanente para makakuha ng legal na estado. Ang grupo ay may dalawang kategorya; ang ordinaryong miyembro at ang mga miyembro ng komite (o ehekutibo).Kailangan ang partisipasyon ng dalawang grupo sa koordinasyon at pamamalakad ng mga gawain ng grupo.

Maaring ikabilang ng mga miyembro ang sarili nila labas sa pamamalakad ng grupo. Ang iyong tungkulin bilang tagapamalakad ay siguraduhing ipagbigay alam na sa kanila ang grupo, at ang pagkapinuno ng grupo ay nasa kanilang pamimili bilang isang grupo. Ang mga miyembro ay ang may-ari ng grupo at ipinaubaya sa ehekutibo ang kanilang kapangyarihan sa pamamahala ng grupo.

Ipaalam sa grupo ang mga sumusunod na rason kung bakit kinakailangang makita nila ang sarili nila bilang parte ng pamamahala ng grupo:
 • Ang mga miyembro ang nagaambang ng kukunang-gamit o puhunan para itaguyod ang mga negosyo ng grupo
 • Ang mga miyembro din ng grupo ang namamahala sa awtput ng grupo
 • Ang mga miyembro din ang nakikinabang sa anumang resulta ng mga negosyo ng grupo (kita/lugi).

Kung hindi itinuturi ng mga miyembro na sila'y bahagi sa pamamahala ng grupo, ito ay nakapagdadagdag ng kalabuan sa mga gawain ng grupo at nagreresulta sa hindi maayos na pamamahala at pagkawala ng tiwala na hahantong sa pagkasira ng grupo. Ang miyembro mismo ang nagaambag ng puhunan (pera, gawa, produkto). Sila rin ang gumagawa ng mga polisiya (tulad ng pagpipili ng mga gawain na makapaglilikha ng kita, kung magkano ang iaambag o hihiramin at kung pano paghatian ang kita).

Ang komite ang nagpapatupad ng mga polisiya at nagpaplano para sa mga miyembro. Ang mga kita sa mga maliliit na negosyo ay ipapamahagi sa mga miyembro para sa kanilang panggamit o para muling ipamuhunan sa ibang proyekto at palaguin ito para sa iba pang negosyong maaring pasukan ng grupo.

3. Pagsasanay ng Grupo

May dalawang target (o benipisyaryo) sa pagsasanay ng grupo:
 • Ang pagsasanay ng lahat ng miyembro ng grupo
 • Pagsasanay ng mga mamamahala o mga lider ng grupo.

Bilang tagapagpakilos, ikaw ang magaayos ng mga pagsasanay ng buong grupo. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kasanayan na kailangang maituro sa mga miyembro ng grupo.

Para masuportahan ang pinakamagandang serbisyo para sa mga miyembro at maayos na pamamalakad ng mga kalakaran ng negosyo, ang mga grupo ay dapat magsagawa ng mga sumusunod:
 • ang grupo ay dapat may nakarehistrong adres kung saan pwedeng ipadala ang mga sulat o notice
 • dapat magtago ng kopya ng mga by-laws at nakarehistro ang mga miyembro; at
 • ang grupo ay dapat magsagawa ng iskedyul ng mga gawain na kompirmado ng mga miyembro.

Ang mga maliliit na negosyong papasukan ay dapat makapaglilikha ng kita at trabaho, posible at mapangalaga sa kapaligiran. Dapat alam ng mga miyembro ang kanilang karapatan na may awtoridad sila sa kontrol ng grupo.

Ang mga sumusunod ang iyong tungkulin bilang tagapagpakilos:
 • Ang mga miyembro ay may karapatang dumalo sa mga general miting at bumoto sa mga issue base sa unibersal na suprahiyo (isang miyembro, isang boto)
 • Ang bawat miyembro ng grupo ay may karapatang makilahok sa eleksyon ng komite, at maging elektado sa komite kung siya ay kwalipikado
 • May iilang miyembro ng grupo ang may right cause, isang espesyal na miting na ipapatawag ng komite; at kung hindi ito mangyari, ang mga miyembrong nagpaptawag ng miting may maaring hingin ang miting na ito
 • Ang bawat miyembro ay may karapatang makihati sa kita ng grupo
 • Ang bawat miyembro ay may karapatang siyasatin ang ari-arian at gawain ng grupo
 • Kung may pera at ang isang miyembro ay kwalipikadong humiram, siya ay may karapatang humiram
 • Ang bawat miyembro ay may karapatang tumiwalag sa grupo kapag siya ay walang anumang paguutang sa grupo. Maari niyang ilipat ang kanyang bahagi sa ibang miyembro.

Ang mge miyembro ang mananagutan kung sakaling hindi mabayaran ng grupo ang mga bayarin. Kung ang isang miyembro ay nanghiram, ang buong grupo ay tatayong garantor para sa miyembrong iyon at mananagutan din sa pagbabayad ng inutang.

Ang Tungkulin ng mga Miyembro sa Pamamahala ng Grupo:

Mga paaraan kung pano makilahok ang mga miyembro ng grupo sa pamamahala ng nito:
 • makilahok sa mga miting kung saan ginagawa ang mga pangkalahatang polisiya at plano
 • pagboto at pagtanggal nga mga miyembro ng komite
 • pagsasakatuparan at pagbabago ng mga batas
 • pagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga aktibidades tulad ng pinagkasunduang ipon at kontribusyon (lingguhan o buwanan)
 • pagmasdan ang mga aktibidades ng grupo
 • paglabanan ang grupo.

Pagsasanay ng mga Ehekutibo o Miyembro ng Komite:

Ang ehekutibo o miyembro ng komite ay nangangailangan ng espesyal na pagsasanay para sa kanilang mga espesyal na tungkulin. Dapat alam ng mga miyembro ang mga bagay-bagay ukol sa komite ng grupo.

Ang mga miyembrong naging ehekutibo ay inaasahang:
 • Mayroong mga kwalipikasyon na nararapat sa pagiging miyembro ng komite
 • Mga tungkulin na ayon sa pagiging miyembro ng komite ng grupo.

Ano ang Ehekutibo o Komite?

Ang ehekutibo o ang komite ay ang sentro ng grupo kung saan ibinoto ng mga miyembro para direktahan at pamahalaan ang mga gawain ng grupo. Ito ay may chairman, ang vice-chairman, ang ingat-yaman, ang sekretarya, at mga ordinaryong miyembro ng komite, na hindi lalamapas sa apat.

Ang mga miyembro ng komite ay dapat mayroon o matutunan ang mga nararapat na kasanayan para kaya nilang:
 • Magorganisa at magpatupad ang mga aktibidades ng grupo
 • Patnubayan ang mga miting at magsulat ng minits o rekord ng miting
 • Gumagawa ng polisiya at proseso para sa grupo
 • Mamalagi at magtago ng mga rekord ng mga transaksyon o accounts
 • Makipagnegosasyon at makipagkalakalan sa ibang organisasyon.

Liderato:

Ang pamumuno ay pagbibigay gabay at pagiimpluwensya ng mga tao para sila'y makatulong sa organisasyon at sa hangarin ng grupo. Ang tungkulin ng pamumuno ay isinasagawa ng isang lider. Tignan ang Liderato. Ang iyong tungkulin bilang tagapagpakilos ay sa umpisa pa lamang, itukoy at hikayatin ang mga lokal na lider.

Ang isang mahusay na lider ay may ginagampanan. Ang mga lider ay dapat kayang:
 • magbigay-gabay sa mga aktibidades ng grupo
 • makakalap ng impormasyon mula sa mga miyembro ng grupo
 • ipagbigay-alam ang mga impormasyon sa grupo
 • pagtukoy sa problema at pagbibigay ng solusyon
 • pagsukat ng pagganap ng mga gawain at tungkulin ng grupo
 • pagbibigay ng ideya at opinyon
 • paghikayat ng iba na magbigay ng ideya at opinyon
 • pagarbitraryo ng mga di-pagkasunduan ng mga miyembro ng grupo
 • pagrepresenta ng kapakanan ng grupo sa labas ng organisasyon.

Mga katangian ng isang mabuting lider: Ang mabuting lider ay dapat:
 • mapagkakatiwalaan
 • maasahan
 • respetado ng komunidad
 • handang magbigay serbisyo
 • may inisiyatiba at galak
 • handang makinig at gumawa ng ma desisyon base sa mga sinabi ng mga miyembro.

4. Mga Miting:

Kabilang sa tinatawag na miting ng grupo ay ang mga periodikong miting at mga biglaang miting para pagusapan ang isang agenda.

Ang grupong hindi nakapagmimiting ay hindi na pangkatungkulan. Dapat may regular na miting na idinadaos sa parehong oras at parehong araw ng bawat linggo. Ang mga pangyayari sa buoung linggo ay nagiging paksa ng miting kung saan naibabahagi ng mga miyembro ang kanilang mga karanasan, matuto sa karanasan ng iba at makatanggap ng edukasyon at pagsasanay.

Dapat matago ng sekretarya ang tala ng miting upang magsilbing palatandaan ng mga aktibidades ng grupo, diskusyon, at mga napagusapan nung mga nakaraang miting. Dapat nakatala ito sa simpleng pananalita.

Maaaring gamiting ang format na nakalagay sa ibaba, o baguhin ayon sa kondisyon ng inyong organisasyon.

Posibleng Istraktura ng Miting

(Huwag magsagawa ng miting dahil ito ay "nakagisnan na, o tradisyon o ang karaniwang gawain". Magorganisa ng miting na ayon sa pinakaepektibong paraan makaabot ng desisyon bilang isang grupo o para makakuha ng isang epektibong solusyon)

 1. Petsa ng miting _________________________

 2. Pinangungunahan ni ______________________

 3. Ang panimulang dasal sa pamumuno ni * ____________________________

 4. Tala ng mga taong dumalo:

  • Mga miyembrong dumalo
  • Mga miyembrong nahuli
  • Mga miyembrong hindi nakadalo meron man o walang paumanhin.

 5. Agenda (Baguhin ayon sa inyong pangangailangan):

  • Konpirmasyon ng agenda
  • Komunikasyon mula sa chairman
  • Pagbabalik-aral at konpirmasyon ng nilalaman ng tala ng nakaraang miting at mga gawaing kailangang gampanan
  • Ang Paksa ng araw
   1. Habang makakayanan, ilista ang mga agendang tatalakayin at ipaalam sa mga tao ang agenda bago ang miting. Ito ang saysay ng agenda (ang iba pang nasa miting ay pandagdag o istraktura lamang). Isama ang mga report ng ingat-yaman, mga sub-committee, at mga report ng mga miyembro ng grupo na nabigyan ng tungkulin mula nung nakaraang miting
  • Iba pang mga nais talakayin o Any Other Business (AOB)
  • Ang pagtatapos na dasalin sa pamumuno ni: *

* Ang pagdadasal ay dapat gawin ayon sa balor at paniniwala ng komunidad. Ang dasal ...ay hindi dapat limitado sa mga elitista, edukado or nakakahigit na paksyon ng komunidad. Maaring may mga Kristiyano, Musilim, tradisyonal o kombinasyon, depende sa komunidad. Kapag may alitan dahil sa relihiyon, mas mabuting nang iwasan ang pagdasal para hindi masabing may bahid ng sekular na pakay. Sa mga iba pang (pormal) okasyon, maaring imbitahin ang mga opisyales ng iba't ibang relihiyon para marepresenta ang iba't ibang reliyon ng komunidad. Humanda sa mga sopistikadong grupo na maaring ituring ang anu mang dasal nakakayamot.


––»«––

Pagtatatag


Pagtatatag

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.04.2011


 Pangunahing pahina

 Kredito