Pangunahing Pahina
 Pagkukunang Yaman
Mga Salin:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAG-OORGANISA NG PROSESO NG PAGSULAT NG GRANT

Pitong Bagay na Dapat Gawin Bago Magsulat

ni Michelle K. Carter

Isinalin ni Lina G. Cosico


Handout ng Training

Ang pitong hakbang na nakalista sa ibaba ay maaaring gamiting patnubay upang ikaw ay maging organisado.

Ang pagsulat ng grant ay higit pa sa pagtatagpi-tagpi ng mga piraso ng impormasyon alinsunod sa patnubay ng nagbibigay ng pondo. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng organisasyon, lalo na kung may mga deadline na hinahabol. Napakahalaga ng organisasyon, lalo na kung kakaunti ang mga tauhan at gahol sa oras. Para maging epektibo ang gamit ng oras, dapat ay may plano ka sa pag-oorganisa ng mga impormasyong kailangan sa grant bago ka mag-umpisang magsulat.

1. Kilalanin ang Pangangailangan/Suliranin:

Ang mga nagbibigay ng pondo o funder ay palaging naghahanap ng daan para maalis ang pangangailangan. Ibig sabihin nito, ay tanggalin ang "puwang" sa pagitan ng kasalukuyang kalagayan at ng nararapat na kalagayan.

Kailangan kang maghanda ng isang pahayag na magpapatunay ng iyong pangangailangan kasama na ang mga "statistical data" na susuporta sa iyong pangangailangan.

2. Mangalap ng Impormasyon Tungkol sa Organisasyon (Background Information)

Kailangan ay mayroon kang dokumentasyon tungkol sa iyong organisasyon. Dapat na kasama dito ang pahayag ng misyon ng organisasyon (mission statement), listahan ng mga nagawa ng organisasyon, listahan ng mga nagbigay na ng pondo at mga programang pinondohan, 'resume o biodata' ng mga pangunahing tauhan, at pahayag na pinansiyal ng organisasyon.

3. Magbuo ng Isang Pangkat na Magsusulat ng Grant

Alamin lahat ng kailangang gawin para sa pagsulat ng grant. Kilalanin ang kakayahan ng bawat tauhan para malaman kung sino ang magiging responsable sa bawat gawain.

Sino ang magsasaliksik? Sino ang magsusulat? Sino ang lilikom ng mga impormasyon tungkol sa badyet? Sino ang magta-type, gagawa ng mga mga kopya, atbp.?

4. Pagsasaliksik at Pagkikilala ng mga Pagkukunan ng Pondo o Funder

Maraming foundation ang may website sa Internet na nagbibigay ng mga patnubay at impormasyon tungkol sa pag-aplay. Marami ring mga direktoryo na naglilista ng mga libo-libong foundation at ahensiya ng gobyerno na nagbibigay ng grant.

Habang kinikilala mo ang mga potensyal na funder, tanungin mo ang iyong sarili: Magkatugma ba ang misyon ng foundation at pangangailangan natin? Pasado ba tayo sa kanilang mga hinihinging kailangan? Maganda ba ang posibilidad na makakuha ng pondo?

Gumawa ng balangkas ng bawat potensyal na funder.

5. Makipag-ugnayan sa mga Potensyal na Funder:

Para makakuha ng mga patnubay at aplikasyon, makipag-ugnayan sa mga funder na may misyong tugma sa iyong mga pangangailangan. Ang inisyal na pakikipag-ugnayan ay unang hakbang para mapalawig ang relasyon sa funder.

6. Makipag-ugnayan sa mga Nakatanggap na na Pondo:

Ang mga organisasyon na nakatanggap na ng pondo ay kadalasang nakalista sa website ng nagbibigay ng pondo. Ang listahang ito ay magpapakita ng interes ng partikular na funder.

Makipag-ugnayan sa di bababa sa tatlong dati nang nakatanggap ng pondo. Tanungin sila tungkol sa kanilang karanasan sa funder at kung bakit sila matagumpay. Subukan mong kumuha ng kopya ng kanilang grant para gawin mong huwaran.

7. Gumawa ng Plano ng Pagsulat ng Proposal:

Kasama sa plano ang:

  • listahan ng iyong mga layunin at hantungan;
  • balangkas ng mga elemento ng proposal at kung sino ay may responsibilidad para sa bawat elemento;
  • iskedyul ng aktibidad na naglilista ng gawain, sino ang gagawa, kailan gagawin; at
  • iskedyul ng mga miting ng pangkat na magsusulat ng grant.

Ngayon, kung hawak mo na ang mga patnubay at mga aplikasyon, mag-umpisang magsulat!

Kung ikaw ay kumakatawan sa isang NGO,
maari kang sumulat sa amin kung mayroon ka pang ibang kailangang patnubay.
Mabuting padalhan mo kami ng e-mail na may tinutukoy na katanungan.

Tingnan din: Mga Grant, Kredit at Pagbawas ng Karalitaan.

––»«––
Kung ikaw ay kumopya sa site na ito, mangyari lamang na kilalanin ang mga sumulat
at i-link pabalik sa cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Mga Pagkukunang Yaman ng proyekto