Afermer xa
  Worna Gormerdzerdzer
Gormerderderwo:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
नेपाली / Nepālī
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
ไทย / Thai
Türkçe
اردو / Urdu
Èdè Yorùbá

                                        

axa bubuwos:

Dodowo

Lifo

Nyatiwo

Amenkuta

Hahia Gbalerviwo

Kperkperdenu Teferwo

DZERDODO LER NUNORLAWO KPLER KORMERVIWO DOMER

Ngoryiworna fer dzerdzermer

Ernlorla Phil Bartle, PhD

Ergormerderla Victor Tsikpe-Morttey


Herher Gbalervi

Worna derker merkanor worwla mer o;erhia ber woanor nyanyamer na kormerviawo

Aber alersi woler wonutor wo dorworna mer aber amerkplorla erner la erhia ber wo wornawo mernakor,morkporkpor nanor wo kporkplor nuti,nkukerkler merkanor wo wornawo nuti o.erye mornu nanor kormerviawo si ler nyamertsonyawo mer,alerber aderdzifo na nunorlawo ha woanor der kormerviawo nuti aber wo erner.

Mornu nyuie siwo ana ber nyanyuie nanor nunorlawo kpler kormerviawo domer,si dzi wodzer ber woazor erdzi erdzi woenyer:takperkperwo,nutsotso nana,kpler nuwo dadakpor.

Gbadzafer kormer takperkper woenyer mornu vervie torwo sidzi susu worwor nyuie anor nunorlawo kpler kormertorwo kata domer.(Takperkper adodoewo fer dodomer ana mornu azaduduwo aber alersi woder dzersii ler mermama si gborna mer).Ler takperkperwo worwor mer la anyer wo didi ber yeaderdzi fo erye yeaher nunorlawo ber woazor "morkporkpor" nana mornu aber alersi erworner aber amerkplorla erner.

.Wo hia herher ler dutofo nufofo nyuie fer adanu mer,woagbernu tso nyalergberwo,nufiafiamornu nufofo,nyawo gborgblor aber Mawununorlawo fer nufiamornu,woasror nufofomornu si herna nudodowo tso nyaserlawo nu.Nyador worna tso akpa erveawo aber dzerdodo ler amer ever domer erye ersia danader nyamer korkoer lorlor erye wodana der dzidudu nyuie,mornunana ler nunornor mornuwo mer kpler asikperkperder dokuidzi dudu morwodzi.

.Nutsotsowo ha, ler vervie,Erdzer ber woanlor wo nyuie kpler nyagber borboerwo,ber woxexler nanyer dor borboer ler kormer takperkperwo mer.Kpormor na kormer la fer vava.

Nudzikporkporwo,ler afisi kormertorwo dina tsa to dorworfea kpler nunorlawo,ha derna dzerdodo nyuie kpler nyamerkorkoer dzi.

Gberfadernyawo nonlor herna mama kpler kakla der terferterferwo kperna der nyawo kakaka.gaker merdzer ber woanyer mornu derka si ko anor zaza mer o.Woaternu anyer kperkperdernu mornu na haho takperkperwo gaker mernyer erterfer dolila o.Aternu azu nyanya nana mornu,alo nutsotso mornu tso worna si wo anor erdzi yim tso dordodo si anor erdzi yim la nuti.

Akonta bubumer,si derna nuxorxor, nuzazawo kpler gahomer si kportor der asi na dor la worwor la fer nonlor nyer mornu derka si aternu ader nyamerkorkoer dorlaworwor mer nernyer ber woakla nunornlor sia der doryorfer alo suku siwo fer tutu anor erdzi yim.

Nu vervietor nawo aber,amerkplorla,ber nater gber derdzi ernyer dzidudu mornu nyuiewo dzi zorzor,amersiamer fer tsortsorler nunornor nyawomer,nornormer nyuie derderfia,nyamerkorkoer,tso dzerdodo ler nunorlawo kpler kormea domer.

Wo nugormerserser tso mornunana mornuwo na amernunornor anyer dzidzerdzermer si aternu atsor aderdzifo erye aher nunorlawo kpler kormer dzidulawo ber woawo ha woaser ergomer erye woazu erzalawo.

––»«––

Fufofo Kormer:


 Fufofo Kormer

Ner ertsor susuader tso dorworfer sia la,nana nyanya nunlorla(wo)
erye natsia wo nunonlor kpler cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Nunlorla fer nutornyernyer dzersi 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Dor Lorlor tata Lourdes Sada
––»«––
Numerdzodzro Susuea: 2012.01.19

 Tror yi afermer xa

  Worna Gormerdzerdzer