Pangunahing Pahina
 Pagninilay-nilay na Pulong
Mga Salin

'العربية / Al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Русский
తెలుగు /Telugu
Tiếng Việt

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

Mga Nilalaman

Mga Nilalaman

Pamamaraan Tungo sa
Pagninilay-nilay na Pulong

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Analiza Liezl Perez-Amurao


Mga Gabay

Isang pamamaraan tungo sa pagpapalawak ng kakayahang pangkomunidad

Ang mga gabay na ito ay makakatulong para iyong magabayan ang isang grupo tungo sa isahang pagpapasya. Ang pamamaraang ito ay maaaring gamitin sa mga pangkomunidad na pagpupulong, pagpupulong na ehekutibo ng isang pangkomunidad na samahan, ng mga pinuno ng isang NGO, ng mga pampamahalaang sangay o sa isang pulong ng ahensya ng pamamalakad ng UN, na kasasangkutan ng lima hanggang dalawang daang kalahok.

Sa ganang iyong kakailanganin ang mabubuting katangian para manguna sa pagpupulong, at kinakailangan na ikaw ay mahigpit sa pagpapatupad ng pamamaraan at mga panuntunan na kailangang sundin (halimbawa, hindi tatanggapin ang anumang pagpupuna or usapang ngasngas), iyo ring sisiguraduhin na ang mga kapasyahan ay iyong galing sa grupo, hindi iyong mga pansariling kaisipan. Sa ganang ito, ikaw rin ay inaasahang maging taga-gabay para ang grupo ay makagawa ng isang malikhaing pang-grupong pagpapasya.

Ang Layunin ng Pagninilay

Ang layunin ng pagninilay-nilay na pulong ay para gabayan ang isang grupo na bigyang kahulugan ang isang suliranin, susugin, sa pamamagitan ng pakikisalamuha para makapagbigay-lunas, ang anumang pinakamagaling na pang-grupong kapasyahan para makagawa ng isang panukalain at malunasan ito.

Mga Pangangailangan

 1. Isang Suliraning Kailangang Bigyang Lunas
 2. Isang grupong merong kakayahang gumawa bilang isang nagkakaisang samahan. Ito ay epektibo sa isang maliit na namamalakad o nagsasagawang pangkat na binubuo ng lima hanggang sampung tao (halimbawa, mga taga-sanay, field workers, isang unyon), maaari ding kasinglaki ng isang nayon na binubuo na ng ilang daang tao.
 3. Isang malapad na pisara, malalaking piraso ng papel, o anumang bagay na madaling makita ng lahat, at ilang malalaking pansulat; at
 4. Isang taga-panguna (ikaw). Sinuman na ang pangunahing gawain ay mangalap ng mga suhestiyon galing sa mga kalahok, hindi para ipagpilitan ang sarili niyang opinyon, habang kanyang ginagamit ang kanyang kakayahan para manguna sa pagpapatupad ng kaayusan at layunin ng pagpupulong.

Mga Panuntunan

 • Ang taga-panguna ay ang siyang naggagabay sa bawat pagpupulong
 • Ang taga-panguna ay mangangalap ng suhestiyon sa mga kalahok
 • Ang anumang pagbibigay-puna (tungkol sa kung kanino mang suhestiyon) ay hindi tatanggapin; at
 • Ang lahat ng mga suhestiyon ay kailangang isulat sa pisara (kahit pa ang mga may kapalaluan).

Ang Pamamaraan:

 1. Bigyang kahulugan ang suliranin:
  • Mangalap ng mga suhestiyon tungkol sa kung ano ang pinakamahalagang suliranin;
  • Ang anumang pagbibigay-puna (tungkol sa kung kanino mang suhestiyon) ay hindi tatanggapin;
  • Isulat ang lahat ng mga iminungkahing suliranin sa pisara;
  • Pagpangkatin ang mga suliranin na magkakapareho o magkaka-ugnay; pagkatapos
  • Ayusin at isulat ang mga ito ayon sa pangangailangan (ang pinakamahalaga sa itaas).
 2. Pagpasyahan ang layunin:
  • Baliktarin ang kahulugan ng suliranin (ang kasagutan dito);
  • Ang kasagutan sa suliraning bingyang-kahulugan ay ang layunin;
  • Bigyang kahulugan ang layunin bilang sagot sa suliranin;
  • Isulat ang layunin sa pisara; pagkatapos
  • Palalahanan ang grupo na ang layunin ay siyang kanilang pinili.
 3. Bigyang kahulugan ang adhikain:
  • Ipaliwanag ang pagkakaiba ng layunin at adhikain;
   Kailangang alam ito ng taga-panguna: (Susugin sa SMART; ang adhikain ay nasusukat, may hangganan ay may layunin).
  • Hilingin sa grupo na magmungkahi ng adhikain;
  • Isulat lahat ng iminungkahing adhikain sa pisara;
  • Ang anumang pagbibigay-puna (tungkol sa kung kanino mang suhestiyon) ay hindi tatanggapin;
  • Pagpangkatin ang mga adhikain na magkakapareho o magkaka-ugnay
  • Ayusin at isulat ang mga ito ayon sa pangangailangan (ang pinakamahalaga sa itaas); pagkatapos
  • Palalahanan ang grupo na ang kanilang iminungkahi ay ang mga pinakamahalagang adhikain.
 4. Mangilanlan ng mga pagkukunan at mga posibleng hadlang:
  • Hilingin sa grupo na magmungkahi ng pagkukunan at mga hadlang;
  • Isulat lahat ng mga iminungkahing pagkukunan at hadlang sa pisara;
  • Ang anumang pagbibigay-puna (tungkol sa kung kanino mang suhestiyon) ay hindi tatanggapin;
  • Pagpangkatin ang mga adhikain na magkakapareho o magkaka-ugnay.
  • Ayusin at isulat ang mga ito ayon sa pangangailangan (ang pinakamahalaga sa itaas); pagkatapos.
  • Palalahanan ang grupo na sila, hindi ikaw, ang gumawa ng listahan;
  • Pagpangkatin ang mga hadlang na magkakapareho o magkaka-ugnay.
  • Ayusin at isulat ang mga ito ayon sa pangangailangan (ang pinakamahalaga sa itaas); pagkatapos
  • Palalahanan ang grupo na sila ang gumawa ng listahan.
 5. Mangilanlan ng pamamaraang gagamitin:
  • Hilingin sa grupo na magmungkahi ng mga pamamaraan;
  • Isulat lahat ng mga suhestiyon sa pisara;
  • Ang anumang pagbibigay-puna (tungkol sa kung kanino mang suhestiyon) ay hindi tatanggapin;
  • Pagpangkatin ang mga pamamaraan na magkakapareho o magkaka-ugnay.
  • Ayusin at isulat ang mga ito ayon sa pangangailangan (ang pinakamahalaga sa itaas); pagkatapos
  • Palalahanan ang grupo na sila, hindi ikaw, ang gumawa ng listahan;
  • Piliin ang pamamaraan na nasa pinakauna sa listahan.
 6. Sumahin sa pisara ang napagpasyahan ng grupo:
  • ang suliranin;
  • ang layunin;
  • ang mga adhikain;
  • ang mga pagkukunan;
  • ang mga hadlang; at
  • ang pamamaraan;
  Ipaalam sa grupo na sila ay nakapagbuo na ng isang Plano ng Pagkilos. Kung isusulat ang anumang napagpasyahan sa bawat kategoryang nabanggit, isasaad ng mga ito anumang saysay meron ang isang pamplanong dokumento sukat. Ipaalam sa kanila na sila ay nakapagbuo nito bilang isang grupo, at ito ay kanilang "pag-aari."

Katapusan:

Ito ay simple ngunit hindi ibig sabihin na ito ay madali. Napapaganda ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Maaari mong ilahok ang ibang yugto nito sa pagsasabuhay, pang-grupong laro, at ibang mga pamamaraang pang-grupo. Maaari mo ring subukang gawin ito gamit ang iba't ibang istilo.

Nawa'y maging matagumpay ang inyong pagkilos!

––»«––

Ang mga kapasyahan sa mga halibawang ipinakita dito ay hango sa apat na susing katanungan ukol sa pamamalakad. Kapag pinagsama-sama, ang mga kasagutan sa tanong ay siyang nagbibigay saysay sa disenyo ng proyekto. Bilang alternatibo, ang SWOT ay isang pulong na maaaring gamitin sa mas malaking grupo.


Isang Pagninilay-nilay na Pulong:


Pagninilay-nilay na Pulong

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.04.2011


 Paunang Pahina

 Pagninilay-nilay